Taloustieteen perusteet 5 op (OY) - ay724110P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Kouluttaja

Tutkijatohtori Matti Koivuranta

Tavoitteet

Kurssin suorittaneet opiskelijat:
1. ymmärtävät taloustieteen käsitteet ja talousteorian perusteet,
2. pystyvät selittämään resurssien kohdentumisen ja hintojen määräytymisen markkinataloudessa,
3. tietävät, miten kansantalous toimii lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä,
4. tietävät, miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen ja Euroopan taloudessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään taloustieteen tapoihin kuvata ja selittää talouden ilmiöitä:

-taloustieteen ajattelutapa ja perusperiaatteet
-vaihtoehtoiskustannus, vaihdanta ja suhteellinen etu
-markkinoiden tasapaino: kysyntä ja tarjonta
-kuinka hyvin markkinatalous toimii?
-valtion rooli markkinataloudessa
-kokonaistalouden toiminta ja mittaaminen
-suhdannevaihtelut
-taloudellinen kasvu

Toteutustavat

35 tuntia luentoja sisältäen mahdollisia harjoitustehtäviä. Omaehtoinen tutustuminen harjoituksiin ja kurssimateriaaleihin sekä tenttiin valmistautuminen (93 h). Välikokeet tai loppukoe.

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali sekä kurssikirja:

Acemoglu, D., Laibson D. and List, J.A., Economics, 2018 ja
oheislukemisto: Timothy Taylor, The Instant Economist. Everything You Need to Know About How the Economy Works. 2012. A Plume Book (Penguin), New York NY.
Robert P. Murphy, Lessons for the Young Economist. Ludvig von Mises Institute 2010; target=_blank>http://mises.org/books/lessons_for_the_young_economist_murphy.pdf

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Välikokeet tai luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Kurssi käsittelee taloustieteen perusteita soveltaen niitä liike-elämän päätöksentekoon ja strategiseen ajatteluun. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kuinka yritykset, kuluttajat ja julkinen valta vaikuttavat toisiinsa markkinoilla, sekä liike-elämän näkökulmasta, kuinka talous kokonaisuutena toimii.

Hinta

98 €