Tekstioppi 5 op (OY) - ay694941P

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 13.1.-10.2.2020 klo 16.30-19.45,
lisäksi torstaisin 16.1. ja 30.1. klo 16.30-19.45

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.

Sisältö

Genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen medialukutaidon perusteet.

Suoritustapa

Luennot (26 t), itsenäinen verkko-opiskelu, oppimispäiväkirja

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Verkkomateriaali