Tekstioppi 5 op (OY) - AY694941P

31.10.2022–12.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 31.10.-12.12.2022 klo 16.30-19.30 (viimeisellä kerralla 12.12. klo 16.30-18.00)

Etäopinnot

Kouluttaja

FM Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.

Sisältö

Genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen lukutaidon perusteet.

Suoritustapa

Luennot (26 t), itsenäinen työskentely (109 tuntia), oppimispäiväkirja

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Verkkomateriaali