Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus 5 op - AY351211P (OY)

01.01.2023–12.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 1.1.-12.3.2023.

Webinaarit:
ti 10.1. klo 16.30-20.30
ke 18.1. klo 16.30-20.30
ma 30.1. klo 16.30-20.30
ma 13.2. klo 16.30-20.30
ti 28.2.2023 klo 16.30-20.30

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat
• analysoida kansallisia ja globaaleita terveysohjelmia
• perustella oman alueensa erityishaasteet ja -erot väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
• perustella oman alueensa erityishaasteet ja -erot väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja tunnistaa teknologian vaikutukset hyvinvointiin
• keskustella terveysvalmennusta koskevista käsitteistä, teorioista, prosesseista, kirjaamisesta
• tulkita tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä
• käyttää näyttöön perustuvia, ihmislähtöisiä ja vaikuttavia terveyden edistämisen menetelmiä ja hyvinvointiteknologiaa väestön hyvinvoinnin edistämisessä
• ohjata yksilöitä ja ryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eri teemoista

Sisältö

Terveyden edistämiseen sisältyvät käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat, kansalliset ja globaalit terveysohjelmat, terveysvalmennus ja hyvinvointiteknologia, Suomen väestön terveyshaasteet ja terveyserot, yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistäminen kestävän kehityksen periaatteella moniammatillisesti toimien, vaikuttavat terveyden edistämisen menetelmät, tartuntatautien ehkäisy ja suomalainen rokotusohjelma.
Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen sekä hyväksytty yhteisöllinen tehtävä.

Toteutustavat

Verkko- ja monimuoto-opetus

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä ja webinaariosallistumisena 20 h (aikaan sidottua etä- ja lähiopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse-, vertais- ja opettaja-arviointi 115 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5