Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus 5 op (OY) - ay351211P

Aika ja paikka

15.3.-9.5.2021, toteutus verkkokurssina

Webinaari I: ti 16.3. klo 16.30-19.30
Webinaari II: ti 23.3. klo 16.30-19.30
Webinaari III: to 8.4. klo 16.30-19.30
Webinaari IV: ti 20.4. klo 16.30-19.30
Webinaari V: to 6.5. klo 16.30-19.30

Kouluttaja

TtM Saara Kukkohovi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•    määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat
•    analysoida kansallisia ja globaaleita terveysohjelmia
•    perustella oman alueensa erityishaasteet ja -erot väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
•    selittää kestävän kehityksen periaatteiden ja moniammatillisuuden merkitystä yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistämisessä
•    keskustella terveysvalmennusta koskevista käsitteistä, teorioista, prosesseista, kirjaamisesta
•    tulkita tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä
•    käyttää näyttöön perustuvia, ihmislähtöisiä ja vaikuttavia terveyden edistämisen menetelmiä ja hyvinvointiteknologiaa väestön hyvinvoinnin edistämisessä

Sisältö

Terveyden edistämiseen sisältyvät käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat, kansalliset ja globaalit terveysohjelmat, terveysvalmennus ja hyvinvointiteknologia, Suomen väestön terveyshaasteet ja terveyserot, yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistäminen kestävän kehityksen periaatteella moniammatillisesti toimien, vaikuttavat terveyden edistämisen menetelmät, tartuntatautien ehkäisy ja suomalainen rokotusohjelma.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä ja webinaariosallistumisena 20 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse-, vertais- ja opettaja-arviointi 115h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaali

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen sekä hyväksytty yhteisöllinen tehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Hinta

98 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru