Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op ( TY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska
Psykonet -luennot ( 14h) katsotaan tallenteina.
Kokoonnutaan 5 kertaa opintopiiriin, jossa työstetään Turusta saatavaa oppimateriaalia yhdessä tutorin ohjauksessa. Osa opinnoista tehdään ryhmäsuorituksena.
Viikko 50 Opintopiiri
Viikko 2 Opintopiiri
Viikko 4 Opintopiiri
Viikko 6 Opintopiiri
Viikko 7 Opintopiiri
Viikko 9 Tentti

Kouluttaja

Luennot.  Turun avoimen yliopiston opettajat.
Opintopiirit:  YTL Eeva Huhtala.

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on luoda käsitys terveyden ja mielenterveyden paradigmaattisista lähestymistavoista, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja niiden luokittelusta, terveyden ja mielenterveyden edistämisestä ja häiriöiden interventioista sekä psykologin asiantuntijaroolista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sisältö

Kirjallisuus:
Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2003 tai 2009): Atkinson and Hilgard's introduction to psychology, luvut 14-16, sekä: Lönnqvist, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) 9. uudistettu painos 2011: Psykiatria, luvut 1, 3, 23, 25-27, 29, 31.