Terveydenhuoltohenkilöstön ja ensilinjan henkilöstön selviytymisen tukeminen Covid-19 -pandemian aikana

Webinaarisarja organisaation henkilöstön tukemisen mallista

Aika ja paikka

1. Auttajan stressin ensiavun itsehoito 12.5. tai 1.6.2020 klo 9.00–10.30

2. Emotionaalisen selviytymisen työkalupakki 19.5. tai 2.6.2020 klo 9.00–10.30

3. Purkukeskustelut osana psykologista ensiapua 25.5.2020 klo 9.00–10.30

4. Kuolema ja suru – surevien omaisten kohtaaminen ja tukeminen 1.6.2020 klo 14.00–15.30

5. Uni ja unihäiriöiden itsehoito 10.6.2020 klo 14.00–15.30

6. Työntekijän moraalinen vamma traumatisoitumisen ytimenä 11.9.2020 klo 9.00–10.30

Voit osallistua webinaareihin omalta koneeltasi käsin.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon, sosiaalihuollon, palo- ja pelastuslaitosten, poliisin ja muiden auttamisalojen henkilöstö, työtoveritukihenkilöstö, purkukeskustelujen vetäjät ja em. henkilöstöjen psyykkisen selviytymisen tuen palveluissa työskentelevät

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula
www.soilipoijula.fi

Anestesiaerikoislääkäri, psykoterapeutti Ari-Matti Huotari (webinaari Uni ja unihäiriöiden itsehoito)

Sisältö

Organisaation henkilöstön tukemisen malli -webinaarit

1. Auttajan stressin ensiavun itsehoito
Ti 12.5. tai ma 1.6.2020 klo 9.00–10.30
(samansisältöiset webinaarit, valitse sinulle paremmin sopiva päivä)

Pandemian aikana perinteisten auttajien auttamisen menetelmien lisäksi tarvitaan uusia työkaluja sekä itsen että työtovereiden auttamiseen. Nyt ei ole kysymys junaturmasta tai kouluampumisesta vaan pitkittyneestä kuoleman vaarasta ja epävarmuudesta ja sen alaisena elämisestä ja työskentelystä.

Webinaarissa tutustutaan Yhdysvalloissa kehitettyyn auttajien stressin ensiavun itsehoitomalliin niin, että osallistujat voivat ottaa sen omaan käyttöönsä ja työtoveritukitoimintaan. Stressin ensiapumalli (Stress First Aid Self Care, SFA) on National Center for PTSD:n itseapu- ja työtoveritukimalli, joka alun perin kehitettiin korkea riskin ammateissa toimiville kuten palo- ja pelastuslaitosten työntekijöille, poliiseille ja sotilaille keinoksi itse arvioida omaa ja toisten reagoinnin voimakkuutta. Malli sisältää seitsemän toimintaa, jotka auttavat tunnistamaan ja puuttumaan stressireaktioiden varhaismerkkeihin itsessä ja toisissa jatkuvasti, ei vain ”kriittisten tilanteiden” jälkeen.

Vaikka stressireaktiot ovat suhteellisen yleisiä stressaavissa ensilinjan töissä, SFA-mallia voi käyttää kuka tahansa, joka joutuu työskentelemään jatkuvan stressin tilanteessa, varsinkin jos oma toimintakyky heikentyy tai reagointi on niin voimakasta, ettei henkilö tunne enää olevansa oma normaali itsensä; menettää tunteitten tai käyttäytymisen hallinnan; kokee voimakasta syyllisyyttä, häpeää tai syyttää toisia; joutuu paniikkiin, raivon valtaan tai masentuu.

Stressin jatkumomallia käytetään oman ja toisten stressin tason arvioinnin välineenä. Stressireaktioiden voimakkuus vaihtelee lievästä vakavaan ja varhainen tietoisuus ja responssi voi palauttaa lievempään reagointiin ennen varsinaisten interventioitten tarvetta. Kaikki reagoivat kohdatessaan riittävän voimakasta tai pitkittynyttä ja monet tekijät vaikuttavat reagointiin ja toipumiseen. Stressin tason tunnistamisen jälkeen käytetään stressin ensiapumallia: tarkistus, koordinoiminen, turvallisuus, rauhoittuminen, yhteys, pätevyys ja luottamus.
Stressin ensiapumallin toimintoja käytetään tarvittaessa omaan tai työtovereihin, jotka kokevat voimakasta stressiä tai joiden toimintakyky heikkenee. Malli tulisi integroida työtehtävien tekemiseen luonnollisesti ja saumattomasti ja sitä tulisi käyttää vain tarvittaessa.

2. Emotionaalisen selviytymisen työkalupakki
Ti 19.5. tai ti 2.6.2020 klo 9.00–10.30
(samansisältöiset webinaarit, valitse sinulle paremmin sopiva päivä)

Terveydenhuoltohenkilöstön hyvinvointi ja resilienssi on perusta luotettavien terveydenhuoltopalveluiden ylläpitämiselle COVID-19 -viruksen aiheuttaman pandemian aikana. Samalla tavalla tarvitaan myös ensilinjan työntekijöiden tukemista. On tärkeää ennakoida poikkeuksellinen stressi, joka työhön liittyy ja järjestää koko henkilöstölle tukea selviytymiseen. Parhaat organisaation tuet ja itseapukeinot on tärkeä ottaa käyttöön.

Emotionaalisen selviytymisen työkalupakissa traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian keinot on muokattu henkilöstön selviytymisen tukemisen itseavun ja työtoverituen työkaluiksi. Työkalut tukevat emotionaalista selviytymistä haastavien stressitilanteissa työskenneltäessä

Webinaarissa opetetaan työkalupakin käyttäminen itsen ja toisten selviytymisen tukemisen välineenä.

3. Purkukeskustelut osana psykologista ensiapua
Ma 25.5.2020 klo 9.00–10.30

Jeffrey Mitchellin kehittämään kriittisten tilanteiden stressin hallintamalliin kuuluu vertaistukeen perustuva purkukeskustelu (defusing). Purkukeskustelun ohjaajana toimivat koulutetut työtoverit ja lähiesimiehet. Työtoveritukitoiminta ja lähiesimiestyö varmistavat avun saamista poikkeuksellisen kuormittavissa tilanteissa. Purkukeskustelut on otettu käyttöön myös joissakin kouluissa hetipurku-nimisinä opettajien vertaistukitoimintana.

Webinaari sisältää purkukeskustelun ohjaamisen opetuksen. Koulutukseen kuuluu selviytymistä tukeva neuvontamateriaali.

4. Kuolema ja suru – surevien omaisten kohtaaminen ja tukeminen
Ma 1.6.2020 klo 14.00–15.30

Webinaari sisältää tietoa ja menetelmiä kuolemaa kohtaavalle auttajalle, psykologisesta ensiavusta ja interventioista surussa, suruneuvonnasta ja surevien auttamisen menetelmistä traumaattisten kuolemien yhteydessä sekä surevien lasten ja nuorten auttamisen ydinasiat.

Koulutukseen sisältyy myös neuvontamateriaali: suru, traumaattinen suru, pitkittyneen surun häiriö; perheen suru, sureva lapsi, sureva nuori.

5. Uni ja unihäiriöiden itsehoito
Ke 10.6.2020 klo 14.00–15.30

Terveyden ja työkykyisyyden ylläpitäminen edellyttää kykyä nukahtaa ja nukkua. Tunne-elämältään terve ihminen reagoi uhkaan ja stressiin tyypillisesti nukahtamisvaikeuksilla, unettomuudella ja painajaisunilla. Tutkitusti tehokkainta hoitoa unihäiriöissä ovat psykologiset, kognitiiviseen psykoterapiaan perustuvat itsehoitomenetelmät, joita webinaarissa opetetaan itseapuneuvontamateriaaleineen.

Webinaari sisältää tietoa ja menetelmiä uniongelmien itsehoitoon.

6. Työntekijän moraalinen vamma traumatisoitumisen ytimenä
Pe 11.9.2020 klo 9.00–10.30

Moraalinen vamma on seuraus sellaisiin toimintoihin ja tekoihin emotionaalisesti ja spirituaalisesti osallistumisesta, näkemisestä ja / tai uhriksi joutumisesta, jotka vahingoittavat työntekijän moraalisia arvoja ja odotuksia itseä ja toisia kohtaan. Moraalinen vamma kehittyy lähes aina ajan kuluessa: moraalisäännöt kehittyvät osaksi identiteettiä ja muutokset värittävät näkökulmia, joilla tehdään uusia johtopäätöksiä vanhoista tapahtumista. Moraalisessa vammassa ja traumaperäisessä stressihäiriössä on paljon päällekkäisyyttä, mutta moraalinen vamma ja traumaperäinen stressihäiriö ovat eri ilmiöitä. Traumatisoitumisen purkamista voi estää moraaliseen vammaan liittyvä syyllisyyden ja häpeän tunne. Moraalisen vamman tunnistaminen ja purkaminen kognitiivisen terapian menetelmällä, jossa opetetaan, että häpeä ja syyllisyys ovat tunteita, eivät tosiasioista. Moraalisen vamman työstäminen voi tapahtua reflektiivisessä työnohjauksessa.

Webinaari sisältää tietoa moraalisesta vammasta ja sen tunnistamiseen kehitetyn itsearviointikyselyn esittelyn sekä hoitamisen keinoista.


Hinta

50 € / webinaari sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

Viikkoa ennen kutakin webinaaria Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Otamme ryhmäilmoittautumisia vastaan myös sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Jos olet jo ilmoittautunut johonkin webinaariin, voit ilmoittautua myös muihin tämän sarjan webinaareihin lähettämällä viestin em. sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tulossa myös

Resilienssi ja COVID-19-viruksen aiheuttamasta kriisistä selviytyminen
Ti 26.5.2020 klo 9.00–10.30

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaatii jatkuessaan kriisikestävyyttä niin yksilöiltä ja perheiltä kuin organisaatioilta ja yhteisöiltä.

Valtioneuvosto on nostanut osaksi kokonaisturvallisuutta tarpeen kehittää yksilön ja yhteiskunnan resilienssiä. Resilienssi on kykyä sietää häiriö- ja kriisitilanteita sekä mukautua näiden jälkeiseen tilanteeseen. Resilienssi on vastustuskykyisyyttä, toimintakyvyn säilyttämistä ja oppivaa mukautuvuutta.

Resilienssitutkimus on tuottanut tietoa eri tasoisten systeemien (yksilö, perhe, organisaatio, yhteisö) tekijöistä, jotka tuottavat kriisikestävyyttä; vastustuskykyisyyttä, stressistä selviytymistä, kokemuksista oppimista, terveyttä ja toimintakykyisyyttä.

Webinaarissa annetaan tietoa kielteisten tapahtumien ja poikkeuksellisen haastavien ajanjaksojen keskeisistä selviytymisen ja kestävyyden tekijöistä ja keinoista.


Lue lisää:

Poijula, S. (2018). Resilienssi, Helsinki: Kirjapaja Oy.

https://yle.fi/uutiset/3-10552731

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kriisi-mittaa-johtajan-resilienssin-nain-poikkeustilasta-selviaa/79254198-60eb-47e4-b5bd-d122096b8449

Turvallinen Oulu Podcast - Jakso 2: Resilienssi - myönteisen selviytymisen avain: https://soundcloud.com/user-496755848/turvallinenoulupodcast-resielienssi