Tieteellinen viestintä 5 op (OY) - ay900084Y

Aika ja paikka

To 11.8. klo 16.30-19.00 sekä ma-ti 15.-16.8., to 18.8., ma-ti 22.-23.8., to 25.8. ja ma-ti 29.-30.8.2022 klo 16.30-19.45

Opetus järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FM Outi Mikkola

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija                                              
•    tunnistaa tieteellisen tekstin
•    pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
•    osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
•    osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä viestintää kurssilla esitetyistä lähtökohdista
•    pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
•    osaa pitää tieteellisen esityksen
•    osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
•    osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin

Sisältö

Tieteellinen tyyli, viestintä ja kieli, kielenhuolto, referointi, lähteet ja viittaaminen, opinnäytteen rakenne ja tutkimuskysymykset, kirjoitusprosessi, tieteestä kertominen, akateemiset viestintätilanteet.

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Toteutustapa

Etäopetuksena järjestettävä kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäistä työskentelyä noin 100 h

Oppimateriaali

  • Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. 368-387.
  • Svinhufvud, K. (2007). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.
  • Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
  • Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
  • APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
  • Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen etäopetuksena järjestettävään kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

13.6.2022 mennessä. Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (13.6.2022) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru