Tieteellinen viestintä 5 op (OY) - ay900084Y

Aika ja paikka

HUOM! Opetus järjestetään reaaliaikaisena etäopetuksena.

Ke 12.8., to 13.8., ma 17.8., ti 18.8., to 20.8., ma 24.8., ti 25.8., to 27.8. ja ma 31.8.2020.

Ke 12.8. opetus järjestetään klo 16.30-19.00. Muut opetuskerrat järjestetään klo 16.30-19.45.

Kouluttaja

FM Outi Mikkola

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija                                              

 • tunnistaa tieteellisen tekstin
 • tuntee tieteellisen tekstin arviointiprosessin
 • pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
 • osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
 • osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä tekstiä kurssilla esitetyistä lähtökohdista
 • pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
 • osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
 • osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat asiat: lähteiden käyttö, tekstin rakenne, tavoite, tutkimuskysymykset, johdantoluku, kirjoitusprosessi, tyyli, tieteellisen tekstin arviointiprosessi, yhdessä tekeminen, raportointi, palaute

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Toteutustapa

Kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäistä työskentelyä noin 100 h

Oppimateriaali

 • Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. 368-387.
 • Svinhufvud, K. (2007). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.
 • Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
 • Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
 • APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
 • Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko

hyväksytty/hylätty

Hinta

160 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 22.6.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Opinnot toteutuvat ja ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Listätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204