Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 5 op - AY353307S (OY)

06.02.2023–21.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisesti ajalla 6.2.-21.3.2023.

Webinaarit:
Ma 6.2. klo 16.30-19.00
La 18.2. klo 9.00-14.30
La 4.3.2023 klo 9.00-14.30

Kouluttaja

TtM Mira Hammarén

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kriittisesti perustella tutkimusaiheen valinnan ja tunnistaa tutkittavaan ilmiöön liittyvät keskeiset käsitteet
  • analysoida tutkimusaihetta suhteessa tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • soveltaa ja perustella tutkimuksen eri vaiheiden menetelmällisiä ratkaisuja sekä tarkastella luotettavuutta tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • arvioida tutkimuksen tekemiseen liittyviä avainasemissa olevia eettisiä kysymyksiä ja henkilötietosuojaa.
  • ymmärtää vastuullisen tieteen sekä tutkimusaineistojen hallinnan merkityksen
  • laatia viimeistellyn tutkimussuunnitelman selkeästi ja luovasti
  • esitellä lopullisen tutkimussuunnitelman ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin
  • arvioida toisten opiskelijoiden tutkimusaiheita ja -suunnitelmia sekä esittää rakentavia kysymyksiä ja antaa palautetta
  • hyödyntää digitaalisia ratkaisuja oppimisessaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saavuttaa valmiudet Pro gradu -tutkielman toteuttamiseen.

Sisältö

Lopullisen harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja valintojen perustelu, valitun tutkimusaiheen käsitteistöön ja kirjallisuuteen perehtyminen valitun tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten (sisältäen henkilötietosuojan) lähtökohtien tarkastelu.

Toteutustavat

Ennakkotehtävä ennen jokaista lähiopetuskertaa. Hybridi lähi- & verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät 135 h (sisältäen teemaluennot, itsenäisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen) ja oppimistehtävin suorittaminen. Työskentelystä aikaan sidottua hybridi lähi- & etäopetusta 20 h ja ajasta riippumatonta opiskelua 115 h.

Oppimateriaalit

Curtis E, Drennan J (eds.) (2013) Quantitative health research: Issues and methods. Open University Press, Maidenhead. E-kirja.

Denzin NK & Lincoln YS (eds.) (2018) The SAGE handbook of qualitative research. SAGE, Los Angeles.

Kyngäs H, Mikkonen K, Kääriäinen M (eds.) (2020) The application of content analysis in nursing science research. © Springer Nature Switzerland AG.

Polit DF & Beck CT (2017) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters Kluwer Health, Philadelphia.

Ruusuvuori J, Nikander P, Hyvärinen M (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere. e-kirja

W. Paul Vogt (ed.) (2011) SAGE Quantitative research methods. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks. E-kirja.

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Esitietovaatimukset

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op

Arviointiasteikko

0-5