Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 5 op - AY353307S (OY)

05.02.2024–13.03.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 5.2.-13.3.2024.

Webinaarit:
ma 5.2. klo 16.30-19.00
ma 12.2. klo 16.30-19.30
la 24.2. klo 9.00-13.00
la 9.3.2024 klo 9.00-13.00

Jokainen opetuskerta edellyttää ennakkotehtävien tekemisen. Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

TtM Mira Hammarén

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kriittisesti perustella tutkimusaiheen valinnan ja tunnistaa tutkittavaan ilmiöön liittyvät keskeiset käsitteet
  • analysoida tutkimusaihetta suhteessa tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • soveltaa ja perustella määrällisen tutkimuksen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen eri vaiheiden menetelmällisiä ratkaisuja sekä tarkastella luotettavuutta tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • selittää kriittisesti monimenetelmien merkitystä ja soveltamista tutkimuksessa
  • laatia viimeistellyn tutkimussuunnitelman selkeästi ja luovasti
  • esitellä lopullisen tutkimussuunnitelman ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin
  • arvioida toisten opiskelijoiden tutkimusaiheita ja -suunnitelmia sekä esittää rakentavia kysymyksiä ja antaa palautetta
  • ymmärtää vastuullisen tieteen sekä tutkimusaineistojen hallinnan merkityksen
  • arvioida tutkimuksen tekemiseen liittyviä avainasemissa olevia eettisiä kysymyksiä ja henkilötietosuojaa
  • hyödyntää digitaalisia ratkaisuja oppimisessaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saavuttaa valmiudet Pro gradu -tutkielman toteuttamiseen.

Sisältö

Lopullisen harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu määrällisessa tutkimuksessa ja systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja valintojen perustelu, valitun tutkimusaiheen käsitteistöön ja kirjallisuuteen perehtyminen, valitun tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten (sisältäen henkilötietosuojan) lähtökohtien tarkastelu.

Toteutustavat

Ennakkotehtävä ennen jokaista opetuskertaa. Hybridi etä- & verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät 135 h (sisältäen teemaluennot, itsenäisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen) ja oppimistehtävin suorittaminen. Työskentelystä aikaan sidottua etäopetusta 20 h ja ajasta riippumatonta opiskelua 115 h.

Oppimateriaalit

Curtis E, Drennan J (eds.) (2013) Quantitative health research: Issues and methods. Open University Press, Maidenhead. E-kirja.

Kyngäs H, Mikkonen K, Kääriäinen M (eds.) (2020) The application of content analysis in nursing science research. © Springer Nature Switzerland AG.

Polit DF & Beck CT (2017) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters Kluwer Health, Philadelphia.

W. Paul Vogt (ed.) (2011) SAGE Quantitative research methods. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks. E-kirja.

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Esitietovaatimukset

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintojen pääsivun kautta: Terveystieteiden maisteriväylän opintoja (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.