Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op (OY) - ay700619P

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee yleisen tieteenfilosofian perusongelmia ja ihmistieteiden erityiskysymyksiä. Hän tuntee kriittisen argumentaation perusperiaatteet tai hallitsee muodollisen logiikan perusteet.

Sisältö

Kirjatentti

Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Ma 13.1.20 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 9.3.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta: tentti muutettu esseesuoritukseksi

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia
- Niiniluoto: Tieteellinen päättely ja selittäminen TAI Chalmers: What is This Thing Called Science TAI Ladyman: Understanding Philosophy of Science TAI Kakkuri-Knuuttila: Argumentti ja kritiikki, s. 1–113, 158–272 ja 303–403.