Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op (OY) - ay700619P

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee yleisen tieteenfilosofian perusongelmia ja ihmistieteiden erityiskysymyksiä. Hän tuntee kriittisen argumentaation perusperiaatteet tai hallitsee muodollisen logiikan perusteet.

Sisältö

Kirjatentti

HUOM! Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä!

Ma 13.1.20 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 9.3.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 11.5.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia
- Niiniluoto: Tieteellinen päättely ja selittäminen TAI Chalmers: What is This Thing Called Science TAI Ladyman: Understanding Philosophy of Science TAI Kakkuri-Knuuttila: Argumentti ja kritiikki, s. 1–113, 158–272 ja 303–403.