Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op (OY) - ay700685A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 10.2.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 23.3.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 1.6.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa. Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin.  

Sisältö

Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Haapala Arto (toim.): Arvot, tiede, taide
-Haapala Arto & Oksanen Markku (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen
-Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.