Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op (OY) - ay700685A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 8.2.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 22.3.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 24.5.2021 klo 17.00-20.00

Suoritetaan verkkotentteinä. Osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kouluttaja

Tentaattori: Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa. Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin.  

Sisältö

Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Haapala Arto (toim.): Arvot, tiede, taide
-Haapala Arto & Oksanen Markku (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen
-Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru