Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HLL) 3 op (OY) - ay901038Y, ay901039Y

17.05.2022-14.06.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 17.5.-14.6.2022 klo 16.30-19.45, lisäksi ke 25.5. klo 16.30-19.45.

Opetusta ei helatorstaina 26.5.

Kurssi järjestetään etäopetuksena (Zoom, Moodle)

Kurssilla on läsnäolovaatimus.

Kurssi sisältää osiot: kirjallinen kielitaito (901038Y) 1 op, suullinen kielitaito (901039Y) 2 op

Kohderyhmä

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat ja
lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Kouluttaja

FM Liisa Niemi

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja kirjoittamaan työtehtäviinsä liittyviä tekstejä. Hänellä on valmius kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Taitotaso

B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa.

Lähtötasovaatimus

Kurssille vaaditaan ruotsinkielen riittävä lähtötaso https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso. Lähtötaso testataan kurssin alussa.

Lähtötasosi on kunnossa, kun sinulla on jokin näistä:
-lukion B-ruotsin oppimäärä (viisi pakollista kurssia) vähintään arvosanalla 7
-yo-tutkinnon arvosana A–L
-IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosanalla 4

Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (ay901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Oppimistavoitteiden saavuttaminen viidessä viikossa edellyttää lähtötasovaatimuksen mukaista ruotsin kielen taitoa ennen kurssia. Ruotsin valmentavaa kurssia ei siten voi suorittaa samanaikaisesti.

Suoritustapa

Lähiopetus 36 t ja itsenäistä työskentelyä 44 t, yhteensä 80 t / kurssi. Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista.

Oppimateriaali

Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti

Arviointi

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisten ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä.
Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.
ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Hinta

145 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

25.4.2022 mennessä.
Ryhmään otetaan 20 opiskelijaa.

Huom! Ilmoita Lisätietoja ilmoittautumiseen -kohdassa seuraavat asiat:

-pääaine ja vuosikurssi
-lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana
-mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin 901018Y suoritus ja ajankohta

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207