Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HLL) 3 op (OY) - AY901038Y, AY901039Y

23.05.2023–20.06.2023 Verkossa

Aika

23.5.-20.6.2023 klo 16.30-19.45

Paikka

Verkko-opinnot (Zoom, Moodle), tentti viimeisellä opetuskerralla ti 20.6. lähitenttinä Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksella

Kenelle

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat ja lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Ilmoittautuminen

2.5.2023 mennessä

Hinta

145 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 23.5.-20.6.2023 klo 16.30-19.45

Tentti viimeisellä opetuskerralla ti 20.6. lähitenttinä Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksella, sali ilmoitetaan myöhemmin.

Etäopinnot: Moodle, Zoom

Kurssilla on läsnäolovaatimus.

Kurssi sisältää osiot: kirjallinen kielitaito (901038Y) 1 op, suullinen kielitaito (901039Y) 2 op

Kohderyhmä

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat ja
lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Kouluttaja

FM Anne Saarijärvi

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
-osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti (esim. hoitotilanteet)
-käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa
-käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi
-osaa käyttää oman alan erikoissanastoa
-pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja löytää niistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle
-osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista
-ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä
-osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
-osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä esityksiä
-on hankkinut valmiuden kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen ohella myös muita geneerisiä taitoja, kuten esim. digitaalisia valmiuksia, ajanhallintaa, ryhmätyötaitoja sekä tekstien analysointia. Tilannepohjaisten yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitusten kautta edistetään sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ammatilliseen osaamisen liittyviä kielellisiä taitoja.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Opiskelijan omia ääni- ja videotiedostoja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Taitotaso

B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Lähtötasovaatimus

Kurssille vaaditaan ruotsinkielen riittävä lähtötaso https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso. Lähtötaso testataan kurssin alussa.

Lähtötasosi on kunnossa, kun sinulla on jokin näistä:
-lukion B-ruotsin oppimäärä (viisi pakollista kurssia) vähintään arvosanalla 7
-yo-tutkinnon arvosana A–L
-IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosanalla 4

Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (ay901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Oppimistavoitteiden saavuttaminen viidessä viikossa edellyttää lähtötasovaatimuksen mukaista ruotsin kielen taitoa ennen kurssia. Ruotsin valmentavaa kurssia ei siten voi suorittaa samanaikaisesti.

Suoritustapa

Kontaktiopetus 36 t ja itsenäistä työskentelyä 44 t, yhteensä 80 t / kurssi. Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista.

Oppimateriaali

Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti

Arviointi

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisten ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä.
Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.
ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Tentti kurssin lopussa 20.6.2023 (lähitenttinä Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksella)

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

145 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 2.5.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Varasijalta mukaan päässeille on ilmoitettu.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ryhmään otetaan 24 opiskelijaa.

Huom! Ilmoita Lisätietoja ilmoittautumiseen -kohdassa seuraavat asiat:

-pääaine ja vuosikurssi
-lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana
-mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin 901018Y suoritus ja ajankohta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.