Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HuTK) 5 op (OY) - AY901030Y, AY901031Y

15.05.2024–19.06.2024 Oulu, Verkossa

Aika

15.5.-19.6.2024

Paikka

Etäopetuksena Zoomissa ja Moodlessa, loppukuulustelut salitentteinä Oulun yliopistolla

Kenelle

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat

Ilmoittautuminen

26.4.2024 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Ke 15.5.,
to 16.5.,
ma 20.5.,
ke 22.5.,
to 23.5.,
ma 27.5.,
ke 29.5.,
ma 3.6.,
ma 10.6.,
ke 12.6.,
to 13.6.,
ma 17.6. ja
ke 19.6.2024.

Kaikki opetuskerrat pidetään klo 16.30-19.45 Zoomissa.

Opintojaksolla on 100 % läsnäolovaatimus.

Kohderyhmä

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat

Kouluttaja

FM Anne Erkinpalo

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Taitotaso

B1/B2/C1

Pakollinen opintojakso kaikille, paitsi niille, joilla on vähintään 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. Vähintään 25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)

Lähtötasovaatimus

Kurssille vaaditaan ruotsinkielen riittävä lähtötaso https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso. Lähtötaso testataan kurssin alussa.

Lähtötasosi on kunnossa, kun sinulla on jokin näistä:
-lukion B-ruotsin oppimäärä (viisi pakollista kurssia) vähintään arvosanalla 7
-yo-tutkinnon arvosana A–L
-IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosanalla 4

Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (ay901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Oppimistavoitteiden saavuttaminen kesäopetuksen aikana edellyttää lähtötasovaatimuksen mukaista ruotsin kielen taitoa ennen kurssia. Ruotsin valmentavaa kurssia ei siten voi suorittaa samanaikaisesti.

Suoritustapa

Lähiopetus 52 t, siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu.

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Tarkentuu myöhemmin. Lopputentti salitenttinä Oulun yliopistolla.

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisen opetuskerran yhteydessä.

Oppimateriaali

Alakohtainen oppimateriaali, jonka käytöstä opettaja ohjeistaa opintojakson alussa.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

26.4.2024 mennessä. Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Huom! Ilmoita Lisätietoja ilmoittautumiseen -kohdassa seuraavat asiat:

-pääaine ja vuosikurssi
-lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana
-mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin 901018Y suoritus ja ajankohta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.6.2023) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.