Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HuTK) 5 op (OY) - ay901030Y, ay901031Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Ti-pe 18.-21.5., ti-to 25.-27.5., ti-to 1.-3.6. ja ti-to 8.-10.6.2021 klo 16.30-19.45

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena.

Kohderyhmä

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat

Kouluttaja

FM Jonne Koivisto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Taitotaso

B1/B2/C1

Pakollinen opintojakso kaikille, paitsi niille, joilla on vähintään 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. Vähintään 25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)

Lähtötasovaatimus

Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) tai YO-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 ja hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso .

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset), suorittavat ensin ruotsin valmentavan kurssin.

Suoritustapa

Lähiopetus 52 t, siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu.

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Ti 22.6., ti 3.8. tai ti 7.9.2021 klo 17.00-20.00

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisen opetuskerran yhteydessä.

Oppimateriaali

Alakohtainen oppimateriaali, jonka käytöstä opettaja ohjeistaa opintojakson alussa.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

26.4.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt. Ryhmä on täynnä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru