Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HuTK) 5 op (OY) - ay901030Y,ay901031Y

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään etäopetuksena alla mainitun aikataulun mukaisesti.

Ma 11.5., ti 12.5., ke 13.5., ma 18.5., ti 19.5., ke 20.5., ma 25.5., ti 26.5., ke 27.5., ma 1.6., ti 2.6., ke 3.6. ja ma 8.6.2020 klo 16.30-19.45.

Kohderyhmä

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat

Kouluttaja

FM Jonne Koivisto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Taitotaso

B1/B2/C1

Pakollinen opintojakso kaikille, paitsi niille, joilla on vähintään 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. Vähintään 25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)

Lähtötasovaatimus

Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) TAI YO-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa pääainekohtaista pakollista kurssia. Lisää tietoa löytyy sivulta www.oulu.fi/kielikoulutus > Ruotsi > Lähtötaso.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset), suorittavat ensin ruotsin valmentavan kurssin.

Suoritustapa

Lähiopetus 52 t, siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu.

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Ti 23.6., ti 4.8. tai ti 15.9. klo 17.00-20.00.

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisen opetuskerran yhteydessä.

Oppimateriaali

Alakohtainen oppimateriaali, jonka käytöstä opettaja ohjeistaa opintojakson alussa.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

3.5.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ryhmä on täynnä, eikä uusia ilmoittautumisia voida enää ottaa vastaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204