Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op (OY) - ay901032Y, ay901033Y

Aika ja paikka

Kurssilla on kaksi ryhmää:

Ryhmä A: tiistaisin ja torstaisin ajalla 12.5.-11.6.2020 klo 16.00-18.15 (ei opetusta helatorstaina 21.5.)

Ryhmä B: tiistaisin ja torstaisin ajalla 12.5.-11.6.2020 klo 18.30-20.45 (ei opetusta helatorstaina 21.5.)

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena (Zoom ja Moodle)

Valitse ilmoittautuessasi se ryhmä, johon haluat osallistua.

Huom! Kurssille on perustettu kaksi ryhmää, ja aikatauluun on tullut muutoksia!

Kohderyhmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Kouluttaja

HuK Tiina Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- selviytyy ja pystyy toimimaan oman alan viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti
- ymmärtää ja käyttää kasvatustieteen alan sanastoa
- ymmärtää oman alansa tekstejä ja pystyy tekemään niistä johtopäätöksiä
- pystyy keskustelemaan ajankohtaisista ja alakohtaisista aiheista
- osaa esittää ja perustella mielipiteitään erilaisissa viestintätilanteissa
- osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
- saa viestinsä perille ja tulee ymmärretyksi ruotsinkielinen tapakulttuuri huomioon ottaen tavatessaan ruotsinkielisiä kollegoja

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia suullisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja, ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä, omaan alaan liittyviä kirjoitus- ja kuuntelutehtäviä ja esiintymistaidon harjoittelua.

Taitotaso

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä.

Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/2003 ja asetus 481/2003).

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa.

Lähtötasovaatimus

Jos olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja et ole kirjoittanut ruotsin ylioppilaskoetta: suorita Ruotsin valmentava kurssi.

Huom! Voit suorittaa valmentavan ja pakollisen ruotsin kurssin yhtä aikaa.

https://www.ppkyo.fi/fi/ruotsin-valmentava-kurssi-2-op-oy-ay901018y-4/

 https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso. Lähtötaso testataan kurssin alussa.

Suoritustapa

Lähiopetustunteja 26 ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset ja itseohjattu opiskelu 28 tuntia, yhteensä 54 tuntia työskentelyä.

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 80 %. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu opiskelijan keskustelujen, esitysten ja keskustelualustusten jatkuvaan arviointiin. Kirjallisen kielitaidon arvosana perustuu loppukokeeseen sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksyttyyn suoritukseen.

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisellä opetuskerralla.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää.

Kirjallisuus

Sähköinen materiaali.

Hinta

120 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Kurssi toteutuu, ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.5.2020 saakka.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207