Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op (OY)- ay901032Y, ay901033Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 18.5.-15.6.2021 klo 16.30-19.00

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena (Zoom ja Moodle)

Kohderyhmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Kouluttaja

FM Tiina Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- selviytyy ja pystyy toimimaan oman alan viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti
- ymmärtää ja käyttää kasvatustieteen alan sanastoa
- ymmärtää oman alansa tekstejä ja pystyy tekemään niistä johtopäätöksiä
- pystyy keskustelemaan ajankohtaisista ja alakohtaisista aiheista
- osaa esittää ja perustella mielipiteitään erilaisissa viestintätilanteissa
- osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
- saa viestinsä perille ja tulee ymmärretyksi ruotsinkielinen tapakulttuuri huomioon ottaen tavatessaan ruotsinkielisiä kollegoja

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia suullisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja, ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä, omaan alaan liittyviä kirjoitus- ja kuuntelutehtäviä ja esiintymistaidon harjoittelua.

Taitotaso

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä.

Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/2003 ja asetus 481/2003).

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa.

Lähtötasovaatimus

Jos olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja et ole kirjoittanut ruotsin ylioppilaskoetta: suorita Ruotsin valmentava kurssi.

Huom! Voit suorittaa valmentavan ja pakollisen ruotsin kurssin yhtä aikaa.

https://www.ppkyo.fi/fi/ruotsin-valmentava-kurssi-2-op-oy-ay901018y-4/

 https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso. Lähtötaso testataan kurssin alussa.

Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (ay901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

https://www.ppkyo.fi/fi/pa-vag-1-3-op-oy-ay901028y/

Suoritustapa

Lähiopetustunteja 26 ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset ja itseohjattu opiskelu 28 tuntia, yhteensä 54 tuntia työskentelyä.

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 80 %. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu opiskelijan keskustelujen, esitysten ja keskustelualustusten jatkuvaan arviointiin. Kirjallisen kielitaidon arvosana perustuu loppukokeeseen sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksyttyyn suoritukseen.

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisellä opetuskerralla.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Tenttipäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Sähköinen materiaali.

Hinta

120 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 26.4.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru