Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KPTK) 2 op (OY) - AY901032Y, AY901033Y

23.05.2023–20.06.2023 Verkossa

Aika

23.5.-20.6.2023

Paikka

Verkossa (Moodle, Zoom), tentti Oulun yliopistolla Linnanmaalla

Kenelle

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Avomen yliopiston opiskelijat.

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

2.5.2023 mennessä

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 23.5.-20.6.2023 klo 16.30-19.00

Tentti viimeisellä opetuskerralla ti 20.6. klo 16.30-18.30 lähitenttinä Oulun yliopistolla Linnamaalla, sali ilmoitetaan myöhemmin.

Etäopinnot: Moodle, Zoom

Kohderyhmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Kouluttaja

FM Emilia Laukkanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- selviytyy ja pystyy toimimaan oman alan viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti
- ymmärtää ja käyttää kasvatustieteen alan sanastoa
- ymmärtää oman alansa tekstejä ja pystyy tekemään niistä johtopäätöksiä
- pystyy keskustelemaan ajankohtaisista ja alakohtaisista aiheista
- osaa esittää ja perustella mielipiteitään erilaisissa viestintätilanteissa
- osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
- saa viestinsä perille ja tulee ymmärretyksi ruotsinkielinen tapakulttuuri huomioon ottaen tavatessaan ruotsinkielisiä kollegoja

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia suullisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja, ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä, omaan alaan liittyviä kirjoitus- ja kuuntelutehtäviä ja esiintymistaidon harjoittelua.

Taitotaso

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä.

Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/2003 ja asetus 481/2003).

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa.

Lähtötasovaatimus

Kurssille vaaditaan ruotsinkielen riittävä lähtötaso https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso. Lähtötaso testataan kurssin alussa.

Lähtötasosi on kunnossa, kun sinulla on jokin näistä:
-lukion B-ruotsin oppimäärä (viisi pakollista kurssia) vähintään arvosanalla 7
-yo-tutkinnon arvosana A–L
-IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosanalla 4

Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (ay901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Jos olet suorittanut lukion ruotsin B-oppimäärän keskiarvosanalla 5 tai 6, mutta et ole kirjoittanut ruotsin yo-koetta:
suorita 901018Y Ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen varsinaista ruotsin kurssia.

Oppimistavoitteiden saavuttaminen kesäopetuksen aikana edellyttää lähtötasovaatimuksen mukaista ruotsin kielen taitoa ennen kurssia. Ruotsin valmentavaa kurssia ei siten voi suorittaa samanaikaisesti.

Suoritustapa

Lähiopetustunteja 26 ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset ja itseohjattu opiskelu 28 tuntia, yhteensä 54 tuntia työskentelyä.

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 80 %. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu opiskelijan keskustelujen, esitysten ja keskustelualustusten jatkuvaan arviointiin. Kirjallisen kielitaidon arvosana perustuu loppukokeeseen sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksyttyyn suoritukseen.

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisellä opetuskerralla.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Kirjallisuus

Sähköinen materiaali.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

120 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 2.5.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Huom! Ilmoita Lisätietoja ilmoittautumiseen -kohdassa seuraavat asiat:

-pääaine ja vuosikurssi
-lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana
-mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin 901018Y suoritus ja ajankohta

Kurssilla on rajattu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.