Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LTK) 3 op (OY) - ay901036Y, ay901037Y

Aika ja paikka

Ryhmä A: viikoilla 20-23 seuraavasti:
ti 12.5., to 14.5.,
ti 19.5., ke 20.5.,
ti 26.5., to 28.5.,
ti 2.6., ke 3.6. ja to 4.6.2020 klo 16.30-19.45

Ryhmä B: viikoilla 20-25 seuraavasti:
ke 13.5 ja ke 27.5.,
ti 9.6, ke 10.6, to 11.6.,
ti-to 16.-18.6.2020 klo 16.30-19.45
-yhden kerran (4 t) ajankohta sovitaan ryhmän kanssa erikseen

Huom! Kurssi järjestetään etäopetuksena.

 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu lääkäriopiskelijoille
(hammaslääketieteen opiskelijoille AHOT-järjestelyn kautta)

Kouluttaja

FM Liisa Niemi

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä sekä kirjoittamaan työtehtäviinsä liittyviä tekstejä. Hänellä on valmius kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Kirjallinen kielitaito (901036Y) 1 op, suullinen kielitaito (901037Y) 2 op.

Taitotaso

B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)

Asema

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa.

Lähtötasovaatimus

Kurssille vaaditaan ruotsinkielen riittävä lähtötaso https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso. Lähtötaso testataan kurssin alussa.

Suoritustapa

Lähiopetus 36 t ja itsenäistä työskentelyä 44 t, yhteensä 80 t / kurssi. Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista.

Oppimateriaali

Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti

Arviointi

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisten ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä.
Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.
ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta

145 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän 3.5. jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Ilmoita Lisätietoja -kohdassa seuraavat asiat:
-lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana
-mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus
-pääaine ja vuosikurssi

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207