Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LuTK) 2 op (OY) - ay901034Y, ay901035Y

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään etäopetuksena alla mainitun aikataulun mukaisesti.

Ke 13.5., pe 15.5., ti 19.5., ke 20.5., ti 26.5., ke 27.5. ja to 28.5.2020 klo 16.30-19.45

Kohderyhmä

Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty suoritus vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Kouluttaja

HuK Josefiina Suni

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän löytää ydinajatukset yleistieteellisestä ja oman alan tekstistä ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän kirjoittaa lyhyehköjä oman alan tekstejä.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901034Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito 1 op
-ay901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito 1 op

Taitotaso

B1/B2/C1 ( Eurooppalainen viitekehys)

Lähtötasovaatimus

Riittävä lähtötaso on lukioarvosana 7 tai yo-arvosana A-L ja hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti TAI hyväksytysti suoritettu ruotsin valmentava kurssi. Katso lisätietoja Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta Opinto-oppaasta kohdasta Ruotsi, Lähtötasovaatimus. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus > Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset), suorittavat ensin ruotsin valmentavan kurssin.

Suoritustapa

28 t lähiopetusta ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 53 t/kurssi

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Ti 16.6., ti 4.8. tai ti 15.9.2020 klo 17.00-20.00.

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisen opetuskerran yhteydessä.

Hinta

120 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

3.5.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt ja ryhmä on täynnä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204