Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op - AY353316S (OY)

28.12.2023–04.02.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 28.12.2023-4.2.2024.

Webinaarit:
to 4.1. klo 16.30-19.00
to 11.1. klo 16.30-19.30
la 20.1. klo 9.00-13.00
la 27.1.2024 klo 9.00-13.00

Jokainen opetuskerta edellyttää ennakkotehtävien tekemisen. Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

TtM Mira Hammarén

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija osaa:

 • vertailla ja tulkita tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja luonnetta sekä tehdä päätelmiä metodologisista lähtökohdista
 • kuvata erilaisia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä
 • järjestellä ja yhdistää tutkimusprosessin vaiheet loogiseksi kokonaisuudeksi ja arvioida sen luotettavuutta
 • arvioida tutkimuksellisia lähestymistapoja tutkimusaiheeseen liittyen ja valita soveltuvat menetelmät
 • aloittaa tutkimussuunnitelman laatimisen selkeästi ja luovasti
 • esitellä alustavan tutkimussuunnitelman ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin
 • arvioida toisten opiskelijoiden alustavia tutkimusaiheita ja -suunnitelmia sekä esittää rakentavia kysymyksiä ja antaa palautetta
 • viestiä hyvän tieteellisen käytännön ja periaatteiden mukaisesti
 • arvioida laadullisen tutkimuksen tekemiseen liittyviä avainasemassa olevia eettisiä kysymyksiä ja henkilötietosuojaa
 • hyödyntää digitaalisia ratkaisuja oppimisessaan

Sisältö

 • Erilaisiin tieteellisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä tutkimuksen toteuttamiseen perehtyminen.
 • Laadullisen tutkimuksen erilaiset tutkimusasetelmat, tutkimusprosessien päävaiheet, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä luotettavuus.
 • Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja valintojen perustelu.
 • Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman esittäminen toisille opiskelijoille.
 • Tutkimuksen eettisyys ja henkilötietosuoja laadullisessa tutkimuksessa.

Toteutustavat

Ennakkotehtävä ennen jokaista opetuskertaa. Hybridi etä- & verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät 135 h (sisältäen teemaluennot, itsenäisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen) ja oppimistehtävien suorittaminen. Työskentelystä aikaan sidottua etäopetusta 20 h ja ajasta riippumatonta opiskelua 115 h.

Oppimateriaalit

Denzin NK & Lincoln YS (eds.) (2018) The SAGE handbook of qualitative research. SAGE, Los Angeles.

Kyngäs H, Mikkonen K, Kääriäinen M (eds.) (2020) The application of content analysis in nursing science research. © Springer Nature Switzerland AG.

Polit DF & Beck CT (2017) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters Kluwer Health, Philadelphia.

Ruusuvuori J, Nikander P, Hyvärinen M (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere. e-kirja

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.