Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op - AY353316S (OY)

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkkovälitteisesti ajalla 9.1.-5.2.2023.

Webinaarit:
Ma 9.1. klo 16.30-19.00
La 21.1. klo 9.00-14.30
La 28.1.2023 klo 9.00-14.30

Kouluttaja

TtM Mira Hammarén

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija osaa:

 • vertailla ja tulkita tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja luonnetta sekä tehdä päätelmiä metodologisista lähtökohdista
 • kuvata erilaisia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä
 • järjestellä ja yhdistää tutkimusprosessin vaiheet loogiseksi kokonaisuudeksi
 • arvioida tutkimuksellisia lähestymistapoja tutkimusaiheeseen liittyen ja valita soveltuvat menetelmät
 • aloittaa tutkimussuunnitelman laatimisen selkeästi ja luovasti
 • esitellä alustavan tutkimussuunnitelman ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin
 • arvioida toisten opiskelijoiden alustavia tutkimusaiheita ja -suunnitelmia sekä esittää rakentavia kysymyksiä ja antaa palautetta
 • viestiä hyvän tieteellisen käytännön ja periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää digitaalisia ratkaisuja oppimisessaan

Sisältö

 • Erilaisiin tieteellisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä tutkimuksen toteuttamiseen perehtyminen.
 • Erilaiset tutkimusasetelmat, tutkimusprosessien päävaiheet, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät.
 • Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja valintojen perustelu.
 • Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman esittäminen toisille opiskelijoille.

Toteutustavat

Ennakkotehtävä ennen jokaista lähiopetuskertaa. Hybridi lähi- & verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät 135 h (sisältäen teemaluennot, itsenäisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen) ja oppimistehtävin suorittaminen. Työskentelystä aikaan sidottua hybridi lähi- & etäopetusta 20 h ja ajasta riippumatonta opiskelua 115 h.

Oppimateriaalit

Curtis E, Drennan J (eds.) (2013) Quantitative health research: Issues and methods. Open University Press, Maidenhead. E-kirja.

Denzin NK & Lincoln YS (eds.) (2018) The SAGE handbook of qualitative research. SAGE, Los Angeles.

Kyngäs H, Mikkonen K, Kääriäinen M (eds.) (2020) The application of content analysis in nursing science research. © Springer Nature Switzerland AG.

Polit DF & Beck CT (2017) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters Kluwer Health, Philadelphia.

Ruusuvuori J, Nikander P, Hyvärinen M (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere. e-kirja

W. Paul Vogt (ed.) (2011) SAGE Quantitative research methods. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks. E-kirja.

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru