Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op - AY353316S (OY)

09.01.2023–05.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkkovälitteisesti ajalla 9.1.-5.2.2023.

Webinaarit:
Ma 9.1. klo 16.30-19.00
La 21.1. klo 9.00-14.30
La 28.1.2023 klo 9.00-14.30

Kouluttaja

TtM Mira Hammarén

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija osaa:

 • vertailla ja tulkita tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja luonnetta sekä tehdä päätelmiä metodologisista lähtökohdista
 • kuvata erilaisia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä
 • järjestellä ja yhdistää tutkimusprosessin vaiheet loogiseksi kokonaisuudeksi
 • arvioida tutkimuksellisia lähestymistapoja tutkimusaiheeseen liittyen ja valita soveltuvat menetelmät
 • aloittaa tutkimussuunnitelman laatimisen selkeästi ja luovasti
 • esitellä alustavan tutkimussuunnitelman ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin
 • arvioida toisten opiskelijoiden alustavia tutkimusaiheita ja -suunnitelmia sekä esittää rakentavia kysymyksiä ja antaa palautetta
 • viestiä hyvän tieteellisen käytännön ja periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää digitaalisia ratkaisuja oppimisessaan

Sisältö

 • Erilaisiin tieteellisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä tutkimuksen toteuttamiseen perehtyminen.
 • Erilaiset tutkimusasetelmat, tutkimusprosessien päävaiheet, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät.
 • Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja valintojen perustelu.
 • Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman esittäminen toisille opiskelijoille.

Toteutustavat

Ennakkotehtävä ennen jokaista lähiopetuskertaa. Hybridi lähi- & verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät 135 h (sisältäen teemaluennot, itsenäisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen) ja oppimistehtävin suorittaminen. Työskentelystä aikaan sidottua hybridi lähi- & etäopetusta 20 h ja ajasta riippumatonta opiskelua 115 h.

Oppimateriaalit

Curtis E, Drennan J (eds.) (2013) Quantitative health research: Issues and methods. Open University Press, Maidenhead. E-kirja.

Denzin NK & Lincoln YS (eds.) (2018) The SAGE handbook of qualitative research. SAGE, Los Angeles.

Kyngäs H, Mikkonen K, Kääriäinen M (eds.) (2020) The application of content analysis in nursing science research. © Springer Nature Switzerland AG.

Polit DF & Beck CT (2017) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters Kluwer Health, Philadelphia.

Ruusuvuori J, Nikander P, Hyvärinen M (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere. e-kirja

W. Paul Vogt (ed.) (2011) SAGE Quantitative research methods. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks. E-kirja.

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Arviointiasteikko

0-5