Tutkimustieto ja data-analyysi 5 op - AY353306S (OY)

21.11.2023–09.01.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 21.11.2023-9.1.2024.

Webinaarit:
Ti 21.11. klo 17.15-20.00 (Vähänikkilä)
To 23.11. klo 17.15-19.00 (Grekula)
Ma 27.11. klo 17.15-20.00 (Vähänikkilä)
Ti 28.11. klo 17.15-19.00 (Nordström)
To 30.11. klo 17.15-19.00 (Grekula)
Ti 5.12. klo 17.15-19.00 (Nordström)
To 7.12. klo 17.15-19.00 (Grekula)
Ma 11.12. klo 17.15-19.00 (Vähänikkilä)
Ti 12.12. klo 17.15-19.00 (Nordström)
Ma 18.12.2023 klo 17.15-19.00 (Nordström)
Ti 2.1. klo 17.15-19.00 (Vähänikkilä)
Ti 9.1.2024 klo 17.15-19.00 (Nordström)

Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

FM Sirpa Grekula
FT Tanja Nordström
FT Hannu Vähänikkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelija tuntee tutkimustyön prosessin ja tieteellisen tiedon ominaisuudet.
 • opiskelija tietää tieteellisten julkaisujen merkityksen, osaa arvioida ja käyttää tietolähteitä kriittisesti.
 • opiskelija tietää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön perusteet.
 • opiskelija tuntee tiedonhaun periaatteet, osaa käyttää terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja sekä oppii arvioimaan hakutuloksia ja lähteitä.
 • opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.
 • opiskelija tuntee eri tutkimusasetelmat. Hän osaa arvioida erityyppisten harhojen ja sattuman osuutta tutkimustuloksiin. Hän tuntee hyvän tutkimustulosten raportoinnin periaatteet sekä tutkimus- ja julkaisuprosessin eri vaiheet ja käytännöt.
 • opiskelija tuntee terveystieteiden tilastollisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston keruun, raportoinnin ja tilastollisen päättelyn periaatteet ja perusmenetelmät.
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja.

Sisältö

 • Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista.
 • Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimus suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, tilastollisen päättelyn periaatteet.
 • Tieteellinen artikkelin kriittinen lukeminen.
 • Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen ja terveystieteiden eri alojen lähestymistavat ja kysymyksenasettelut, tieteellisen artikkelin rakenne, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, tulosten esittäminen, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys, systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.

Tiedonhaku: Julkaisutyypit terveystieteissä, elektroniset lehdet ja kirjat. Terveystieteiden viitetietokannat. Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi ja viitteidenhallintaohjelma.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luennot, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät

Toteutustavat

Monimuoto-opetus. Luennot, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät. Oppimistehtävät Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.