Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 5 op (OY) - ay414078P

06.06.2022–15.06.2022 Oulu

Aika ja paikka

Ma-ke 6.-8.6. klo 16.30-19.15
Ma-ke 13.-15.6.2022 klo 16.30-19.15

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija

  • tuntee alustavasti yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteet, empiirisen tutkimuksen lähtökohdat sekä keskeisimmät menetelmät ja niihin liittyvät käsitteet
  • kykenee soveltamaan niitä omassa empiirisessä selvitys- ja tutkimustyössään.

Sisältö

  • Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
  • Yhteiskuntatieteellinen tutkimusprosessi
  • Empiirisen sosiologisen tutkimuksen metodit

Toteutustapa

Luentoja 20 h, Itsenäistä työskentelyä 115 h, aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Tenttiajat

Ma 27.6., ma 29.8. tai ma 3.10.2022 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

  • Kuula, A. 2011. Tutkimusetiikka. Tampere, Vastapaino.
  • Mills, C. W. 2015. Sosiologinen mielikuvitus. Helsinki, Gaudeamus.

Arviointi

0-5