Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 5 op (OY) - AY414078P

12.06.2023–21.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ma-ke 12.-14.6. sekä ma-ke 19.-21.6.2023 klo 16.30-19.15

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija

  • tuntee alustavasti yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteet, empiirisen tutkimuksen lähtökohdat sekä keskeisimmät menetelmät ja niihin liittyvät käsitteet
  • kykenee soveltamaan niitä omassa empiirisessä selvitys- ja tutkimustyössään.

Sisältö

  • Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
  • Yhteiskuntatieteellinen tutkimusprosessi
  • Empiirisen sosiologisen tutkimuksen metodit

Toteutustapa

Luentoja 20 h, Itsenäistä työskentelyä 115 h, aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Tenttiajat

Ma 3.7., ma 4.9. tai ma 2.10.2023 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

  • Kuula, A. 2011. Tutkimusetiikka. Tampere, Vastapaino.
  • Mills, C. W. 2015. Sosiologinen mielikuvitus. Helsinki, Gaudeamus.

Arviointi

0-5