Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op (OY)

Aika ja paikka

Aloitusluento: ke 11.12.2019 klo 16.15–17.45 Linnanmaalla luentosalissa SÄ111. Luentoa voi seurata:
- lähiopetuksena
- reaaliaikaisesti verkossa (AC) tai
- myöhemmin tallennettuna Optimasta.
Kurssin muut luennot löytyvät tallennettuina Optimasta.

VERKKOTENTIT (Optima):      
To 27.2.2020 klo 17-20 (1. tentti)
To 26.3.2020 klo 17-20 (1. uusinta)
To 7.5.2020   klo 17-20 (2. uusinta)

Kouluttaja

Dosentti Arto Reiman

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•    osaa asettaa tavoitteita sekä valita keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle niin yksilö- kuin organisaatiotasoillakin
•    osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön, organisaation tavoiteasetannan, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen
•    tunnistaa työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation suorituskyvyn osalta kyeten myös arvioimaan työhyvinvoinnin taloudellisia vaikutuksia organisaatiotasolla
•    tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkkiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät

Sisältö

Kurssin lähtökohtana on tuoda esille työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus. Kurssin verkkoluennoilla esillä ovat mm.:
•    Työelämän nykytila, haasteet ja strategiset tavoitteet kansallisesti ja kansainvälisesti; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä viihtyisyyttä, töiden kehittävyyttä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta lisäävänä toimintana.
•    Työhyvinvoinnin johtaminen yrityksen strategiaan sidottuna toimintona.
•    Työhyvinvoinnin henkilöstö- ja talousvaikutukset eri mittareilla; ml. sairauspoissaolot ja ammattitaudit; suomalaisen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön ja normien perusteet; työsuojelu; työsuojeluyhteistoiminta, -valvonta sekä työterveyshuolto ja työkykyä edistävä toiminta; - sosiaalinen, psyykkinen, kognitiivinen, fyysinen, kemiallinen ja biologinen työympäristö, erilaiset vaaratekijät ja niiden tekninen ja toiminnallinen torjunta ja hallinta.
•    Hyvinvoinnin tuottavuus; työhyvinvoinnin ja yrityksen suorituskyvyn yhteydet muuhun johtamiseen ja kehittämiseen integroituna, välttämättömänä ja hyödyllisenä, myös laatua ja tuottavuutta vahvistavana kokonaisuutena.
•    Johdon ja linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut; henkilöstön osallistumisen ja osallistamisen tärkeys ja keinot; palkitseminen ja sanktiot, hyvän ergonomian ja työympäristön tuottavuusvaikutukset.

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot:
Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Arviointi:
1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), viikkotehtävät (50 %)

Suoritustiedot:

Luennot 22h, viikkotehtävät, verkkotentti.
Verkkotutorointi ja tarkemmat ohjeet viikkotehtävistä Optimassa.
Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Kirjallisuus:

Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa soveltuvin osin, Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Tuotantotalouden peruskurssi -opintojaksossa 25 €:lla)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät avoimen yliopiston rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (25 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 500 € (kuusamolaisille 375 €).