Työoikeus 4 op (LY) - ONPOOL121, ONPOOL122

Aika ja paikka

Syksy 2020, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

Tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia.

Sisältö

1.    Työsopimusoikeus
2.    Työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus
3.    Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
4.    Työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely)

Edeltävät opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Toteutus ja työmuodot

Kirjatentti, joka on lakikirjatentti. Vapaaehtoiset luennot, joiden hyväksytty suoritus korvaa osan tutkintovaatimuksista.
Luentokuulustelu, jonka hyväksytty suoritus voi korvata osan tutkintovaatimuksista. Tentti kestää 5 tuntia ja siinä on neljä (4) kysymystä.

Tenttiajat

Luentokuulustelu: tarkentuu myöhemmin
Kirjallisuustentti: tarkentuu myöhemmin

Tenttiin luettava kirjallisuus

1.  Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus (2012): s. 7-77, s. 93-166, s. 219-348 ja s. 437-832 (ei luettavina siis  osiot 4, 6.4, 8, 8, 80, 16, 17 ja 18).
2.  Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus (2012), 242 sivua.

Keskeiset säädökset

Alle on koottu tärkeimmät työoikeuden kuuluvat lait, jotka on hallittava hyvin tentissä. Niiden lisäksi tentissä edellytetään kykyä hyödyntää lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia sekä näiden myötä muita asiaan liittyviä lakikirjan säädöksiä.

Työsopimuslaki 26.1.2001/55.
L työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56.
L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.
Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436.
Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664.
L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670.
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/669.
L kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12.3.1993/254.
L työtuomioistuimesta 31.7.1974/646.
L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420.
L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334.
Työaikalaki 9.8.1996/605.
Vuosilomalaki 18.3.2005/162.
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.

Huomioitavaa

Lukuvuoden 2020-2021 opintovaatimukset tarkentuvat myöhemmin, joten muutokset ovat mahdollisia. Opinnot on kuvattu tässä lukuvuoden 2019-2020 opintovaatimusten mukaisesti.

Hinta

220 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204