Työoikeus 4 op (LY) - ONPOOL12

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

Tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia.

Sisältö

1. Työsopimusoikeus
2. Työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus
3. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
4. Työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely)

Edeltävät opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Toteutus ja työmuodot

Luennot, verkkoympäristössä olevaan materiaaliin perehtyminen ja siellä osoitettujen tehtävien tekeminen. Verkossa suoritettava oikeustapaustentti.

Tenttiin luettava kirjallisuus

1. Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus (2012): s. 7-77, s. 93-166, s. 219-348 ja s. 437-832 (ei luettavina siis osiot 4, 6.4, 8, 16, 17 ja 18).
2. Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus (2020).
sekä Moodlessa erikseen osoitettu kirjallisuus

Keskeiset säädökset

Alle on koottu tärkeimmät työoikeuteen kuuluvat lait, jotka on hallittava hyvin tentissä. Niiden lisäksi tentissä edellytetään kykyä hyödyntää lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia sekä näiden myötä muita asiaan liittyviä lakikirjan säädöksiä.

Työsopimuslaki 26.1.2001/55.
L työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56.
L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.
Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436.
Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664.
L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670.
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/669.
L kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12.3.1993/254.
L oikeudenkäynnistä työtuomioistuimesta 31.7.1974/646.
L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420.
L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334.
Työaikalaki 9.8.1996/605.
Vuosilomalaki 18.3.2005/162.
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru