Työoikeus 4 op (LY) - ONPOOL12 (etäopinnot)

Aika ja paikka

To-pe 28.-29.10. klo 16.30-20.00 ja la 30.10.2021 klo 9.15-16.00

Kouluttaja

Nuorempi tutkija, OTM Alexa Kavasto

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia.

Sisältö

1. Työsopimusoikeus
2. Työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus
3. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
4. Työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely)

Edeltävät opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Toteutus ja työmuodot

Luennot (14 t) ja soveltava case-harjoitus. Tehtävät palautetaan ennen kirjallisuustenttiin osallistumista Moodleen. Kirjallinen tentti (perinteinen salitentti), jonka kesto on 5 tuntia. Opetus toteutetaan etäopetuksena ja sen voi seurata omalta koneeltaan. Tarkemmat ohjeet annetaan ennen opetuksena alkua.

Tenttiin luettava kirjallisuus

1. Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus (2012): s. 7-77, s. 93-166, s. 219-348 ja s. 437-832 (ei luettavina siis osiot 4, 6.4, 8, 16, 17 ja 18).
2. Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus (2020).
sekä Moodlessa erikseen osoitettu kirjallisuus

Keskeiset säädökset

Alle on koottu tärkeimmät työoikeuteen kuuluvat lait, jotka on hallittava hyvin tentissä. Niiden lisäksi tentissä edellytetään kykyä hyödyntää lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia sekä näiden myötä muita asiaan liittyviä lakikirjan säädöksiä.

Työsopimuslaki 26.1.2001/55.
L työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56.
L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.
Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436.
Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664.
L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670.
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/669.
L kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12.3.1993/254.
L oikeudenkäynnistä työtuomioistuimesta 31.7.1974/646.
L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420.
L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334.
Työaikalaki 9.8.1996/605.
Vuosilomalaki 18.3.2005/162.
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.

Hinta

150 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

3.10.2021 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru