Uudistuva julkinen hallinto ja palvelurakenteet 5 op (LY)

16.10.2017–27.01.2018 Oulu

Aika ja paikka

Johdontoluennot: ma-ti 16.-17.10.2017 klo 16.30-19.45

Ryhmätöiden purku: la 27.1.2018 klo 10.00-14.00

Kouluttaja

HTT Hanna Vakkala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-kuvata julkisen hallinnon muutoksen lähtökohdat ja kehittämistarpeet keskeisimpine keinoineen
-hahmottaa osallisuuden ja käyttäjänäkökulman merkityksen julkisten palveluiden ja hallinnon kehittämisessä
-jäsentää uuden palvelutuotannon erityispiirteet.

Sisältö

Alue- ja paikallishallinnon uudistuvat toimintamallit ja kumppanuustarpeet, ohjaus, suhteet ja yhteistyö, kansalaisten osallisuus ja deliberatiivinen demokratia, palveluiden ja palvelurakenteiden uudistaminen.

Toteutus ja työmuodot

Johdantoluennot (8 t), työpajatyöskentely, ryhmätyön laadinta ja esitys.

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen johdantoluennoille ja työpajatyöskentelyyn, ryhmätyön laadinta ja esitys.

Ryhmätöiden palautus

12.2.2018 mennessä

Kirjallisuus

- Karppi & Sinervo (toim.), Governance, uuden hallintatavan jäsentyminen (2009). ISBN 978-951-44-7619-8
- Laitinen, Harisalo & Stenvall, Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana (2013), saatavilla myös sähköisenä. ISBN 978-951-44-9159-7

Hinta

Oulu: 128 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)