Uusi lapsen huolto ja tapaamisoikeuslaki 2019

Uudistettu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1.12.2019. Uusi laki parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa sekä lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Uudistukset vahvistavat näin lapsen asemaa ja oikeuksia muun muassa YK:n apsen oikeuksien sopimuksessa edellytetyllä tavalla. Uusi laki on korjattu myös vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia - kuten perhetilanteiden monimuotoistumista.

Aika ja paikka

To 12.3.2020 klo 9.00–15.00

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kysy etätoteutusta omalle ryhmällesi myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastenvalvojille, olosuhdeselvitysten laatijoille sekä muille sosiaalihuollossa lasten kanssa työskenteleville, joille lapsen huoltolain tuntemus on tärkeää lapsen asioiden hoitamiseksi, lapsen oikeuksien kokonaisuuden hahmottamiseksi ja asiakkaiden ohjaamiseksi. Lapsen huoltoa koskevat kysymykset ovat keskeisiä kaikessa lapsen asioiden lainmukaisessa hoitamisessa ja vaikuttavat aina lasta koskevia päätöksiä tehtäessä.

Kouluttaja

OTK Kati Saastamoinen,
Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Kati Saastamoinen on toiminut sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun, missä aiheissa hän on toiminut asiantuntijana sekä osallistunut ja ollut kutsuttuna aktiivisesti erilaisiin työryhmiin. Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esim. terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsi sijaishuollossa - Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018), Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010) sekä Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016).

Tavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä uudistettu lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki sen käytännön soveltamisen kannalta.

Sisältö

Uuteen lapsen huolto ja tapaamisoikeuslakiin on lisätty muun muassa säännökset vuoroasumisesta sekä lapsen oikeudesta tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. Uudessa laissa säädetään myös nykyistä yksityiskohtaisemmin lapsen mielipiteen selvittämisestä sekä kuulemisesta tuomioistuimessa ja sosiaaliviranomaisen luona. Uudistettujen säännösten myötä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan jatkossa sopia sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella nykyistä laajemmin. Uuteen lakiin on kirjattu myös lapsen huoltajien velvollisuus suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Näillä säännöksillä on tarkoitus korostaa lapsen vanhempien ja huoltajien vastuuta ajatella asioita lapsen kannalta kaikissa tilanteissa - myös silloin, kun lapsen huoltajuudesta tai lapsen tapaamisista on riitaa vanhempien välillä.

Ohjelma:

9.00
Johdatus uuteen lapsen huoltolakiin
Yhteenveto lapsen huoltolain uudistuksista
Lapsen huoltajan tehtävät ja huoltajan esteellisyys
Lapsen huoltajan velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta
Edunvalvojan määrääminen lapsen huoltajan sijaiseksi

10.15 Kahvitauko

10.30
Lapsen huoltajuuden syntyminen

  • Lapsen huoltajuus lapsen syntymän perusteella
  • Sopimus lapsen huoltajuudesta
  • Tuomioistuimen päätös lapsen huoltajuudesta
  • Lapsen huoltoa koskevan asian viereillepano tuomioistuimeen

Lapsen vuoroasumisen ehdot

11.30 Lounastauko

12.30
Lapsen tapaamisoikeus

  • Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen
  • Lapsen tapaamisoikeuden ehdot
  • Lapsen tuetuista ja valvotuista tapaamisista sopiminen

Lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa

13.30 Kahvitauko

13.50
Lapsen huoltoa koskevan asian ratkaiseminen
Lapsen mielipiteen selvittäminen lapsen asiassa
Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa
Selvityksen hankkiminen sosiaalilautakunnalta
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päättäminen lapsen huostassapidon aikana

14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

15.00 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

150 € Oulussa / 140 € Kuusamossa / 130 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen materiaalin ja kahvitarjoilun, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

20.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun ja Raahen toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi


Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi


Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi