Valtiosääntöoikeus 4 op (LY) - ONPOOL32

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

Tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Valtiosääntöoikeus on oikeudenala, joka jakaantuu kahteen päälohkoon. Institutionaaliseen valtiosääntöoikeuteen kuuluvat julkisen vallan oikeudellinen perusta, ylimmät valtioelimet ja niiden tehtävät sekä toimivaltasuhteet, valinta ja
päätöksentekomenettelyt. Oikeuksia koskeva valtiosääntöoikeus kattaa perus- ja ihmisoikeudet. Oikeudenalaan kuuluvat myös Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutukset valtiosääntöön, konstitutionalisoitumiskehitys
Euroopan unionissa sekä perus- ja ihmisoikeudet Euroopan integraatiossa.

Opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä, periaatteista ja instituutioista, perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja laajemminkin
kansainvälistymisen vaikutuksista valtiolliseen/julkiseen valtaan.

Oppimistavoitteet

Julkisen vallan oikeudellisten perusteiden hahmottaminen jäsentyneellä tavalla. Peruskäsityksen saaminen valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista sekä perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön.

Sisältö

1. Valtiojärjestyksen perusteet ja valtiosääntöoikeuden perusperiaatteet
2. Ylimmät valtioelimet ja niiden keskinäiset toimivaltasuhteet
3. Perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien perusteet
4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käyttö
5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteet
6. Perustuslainmukaisuus ja sen valvonta
7. EU-oikeuden ja valtiosäännön keskinäissuhde sekä unionin asioiden kansallinen
valmistelu

Edeltävät opinnot

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Toteutus ja työmuodot

Valtiosääntöoikeudessa on pakolliset luennot (12 tuntia). Luennot voi suorittaa joko tekemällä oppimispäiväkirjan joka palautetaan Moodleen tai vaihtoehtoisesti suorittamalla luentokuulustelun.

Vaadittavat suoritukset

1) Pakollisten luentojen suorittaminen (ennen kirjalliseen kuulusteluun osallistumista)
2) Kirjallisen kuulustelun hyväksytty suorittaminen.

Tenttikirjallisuus

Jyränki, A. ja Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2012).

Säädökset

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, muut. 596/2007, 802/2007 ja 1112/2011
Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000
Laki valtioneuvostosta 28.2.2003/175
Valtioneuvoston ohjesääntö 3.4.2003/262
Valmiuslaki 29.12.2011/1552

Lisäksi opiskelijan edellytetään osaavan ylimpiä laillisuusvalvojia, vaaleja ja puolueita koskevan lainsäädännön pääkohdat.
Säädökset eivät saa olla mukana kirjallisessa kuulustelussa.

Arviointi

Tentissä on tavallisesti kolme tehtäväosaa: a) keskeiset käsitteet, b) keskeiset teoriat/yleiset opit ja c) soveltava tehtävä (lyhyt essee). Tentin hyväksyminen edellyttää, että vastaaja saa vähintään puolet enimmäispistemäärästä.

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru