Valtiosääntöoikeus 4 op (LY) - ONPOOL32 (etäopinnot)

Aika ja paikka

23.-25.9.2021, to-pe klo 16.15-19.30 ja la klo 10.00-13.30. Opetus toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

Yliopistonlehtori Maarit Hovila

Tavoitteet

Valtiosääntöoikeus on oikeudenala, joka jakaantuu kahteen päälohkoon. Institutionaaliseen valtiosääntöoikeuteen kuuluvat julkisen vallan oikeudellinen perusta, ylimmät valtioelimet ja niiden tehtävät sekä toimivaltasuhteet, valinta ja
päätöksentekomenettelyt. Oikeuksia koskeva valtiosääntöoikeus kattaa perus- ja ihmisoikeudet. Oikeudenalaan kuuluvat myös Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutukset valtiosääntöön, konstitutionalisoitumiskehitys
Euroopan unionissa sekä perus- ja ihmisoikeudet Euroopan integraatiossa.

Opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä, periaatteista ja instituutioista, perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja laajemminkin
kansainvälistymisen vaikutuksista valtiolliseen/julkiseen valtaan.

Oppimistavoitteet

Julkisen vallan oikeudellisten perusteiden hahmottaminen jäsentyneellä tavalla. Peruskäsityksen saaminen valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista sekä perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön.

Sisältö

1. Valtiojärjestyksen perusteet ja valtiosääntöoikeuden perusperiaatteet
2. Ylimmät valtioelimet ja niiden keskinäiset toimivaltasuhteet
3. Perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien perusteet
4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käyttö
5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteet
6. Perustuslainmukaisuus ja sen valvonta
7. EU-oikeuden ja valtiosäännön keskinäissuhde sekä unionin asioiden kansallinen
valmistelu

Edeltävät opinnot

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Toteutus ja työmuodot

Valtiosääntöoikeudessa on pakolliset luennot (12 tuntia). Luennot voi suorittaa joko tekemällä oppimispäiväkirjan joka palautetaan Moodleen tai vaihtoehtoisesti suorittamalla luentokuulustelun.

Vaadittavat suoritukset

1) Pakollisten luentojen suorittaminen (ennen kirjalliseen kuulusteluun osallistumista)
2) Kirjallisen kuulustelun hyväksytty suorittaminen.

Tenttiajat

Tarkentuu myöhemmin

Tenttikirjallisuus

Jyränki, A. ja Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2012).

Säädökset

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, muut. 596/2007, 802/2007 ja 1112/2011
Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000
Laki valtioneuvostosta 28.2.2003/175
Valtioneuvoston ohjesääntö 3.4.2003/262
Valmiuslaki 29.12.2011/1552

Lisäksi opiskelijan edellytetään osaavan ylimpiä laillisuusvalvojia, vaaleja ja puolueita koskevan lainsäädännön pääkohdat.
Säädökset eivät saa olla mukana kirjallisessa kuulustelussa.

Arviointi

Tentissä on tavallisesti kolme tehtäväosaa: a) keskeiset käsitteet, b) keskeiset teoriat/yleiset opit ja c) soveltava tehtävä (lyhyt essee). Tentin hyväksyminen edellyttää, että vastaaja saa vähintään puolet enimmäispistemäärästä.

Hinta

150 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

5.9.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru