Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op (JY) - ERIP103

Aika ja paikka

Kevät 2020, tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyvää kokemustietoa sekä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
  • tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitaan, tunteitaan ja kokemuksiaan
  • jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Sisältö

Vammaisuus, moninaisuus, toiseus, eettisyys, ammatillinen kasvu

Toteutustapa

Ryhmänohjaus, itsenäinen tutustuminen jakson lähteisiin, ryhmäsuoritus

Opintojakson oppimateriaalit

Vammaisuus käsitteellisenä ja kokemuksellisena ilmiönä:

1. Liimakka, S. 2014. Kokemus, tieto ja kokemustieto – esimerkkinä autismi. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 162–177. Saatavilla verkossa.
2. Vehmas, S. 2005 tai uudempi. Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. Saatavilla e-kirjana.

Toiseuden ja osallisuuden kokeminen:

3. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. 2014.  Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla verkossa.

Asenteet, ennakkoluulot ja syrjintä:

4. Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
5. Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.
6. Staerklé, C. & Green, E. G. T. 2014. Ryhmäkeskeisyydestä moniarvoisuuteen: ryhmienvälinen reflektiivinen tieto. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 92–110. Saatavilla verkossa.
7. Solares, E. & Liebkind, K. 2012. Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 47 (5-6), 357–368. Saatavilla verkossa. TAI Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.

Eettisyys, huolenpito ja valtaistaminen:

8. Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007 tai uudempi. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi. Luvusta 6 sivut 185–212 sekä luvusta 7 sivut 213–248. Katso tarkemmat tiedot Kopasta.
9. Sulander, J., Myyry, L. & Helkama, K. 2014. Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen. Psykologia 49 (5), 355–369. Saatavilla verkossa.

Huomioitavaa

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen ryhmänohjauskertaan.