Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op (JY) - ERIP103

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • vertailla vammaisuuden eri määritelmiä ja teoreettisia näkökulmia
 • eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
 • tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteita, tunteita ja kokemuksia
 • jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • arvioida oman toimintansa vaikutuksia toisen ihmisen osallisuuteen ja toimijuuteen

Sisältö

Vammaisuus, moninaisuus, toiseus, osallisuus, eettisyys, ammatillinen kasvu

Oppimateriaalit

 • Opetuksen alkaessa ilmoitettava artikkelimateriaali
 • Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 • Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 • Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.
 • Vehmas, S. 2009. Vammaisuuden ontologia ja politiikka: Realismin ja konstruktionismin väistämätön liitto. Kasvatus 40 (2), 111–120. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/40/2/vammaisu.pdf
 • Zacheus, T., Kalalahti,M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset. Terra 128 (1), 3–15. https://www.versuslehti.fi/wp-content/uploads/Terra_Yl%C3%A4kouluik%C3%A4isten-syrjinn%C3%A4n-kiusaamisen-ja-rasismin-kokemukset.pdf TAI Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Luku 6 (s. 137-169) tai luku 7 (s. 170-199).
 • K. Tirri & E. Kuusisto. 2019. Opettajan ammatti-etiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus. Luku 2 (Opettajan eettinen ammatti, s. 13-40) ja luku 3 (Opettajan ammatillinen kehittyminen, s. 41-60).
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru