Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op (JY) - ERIP103

14.12.2022–11.01.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ryhmätapaamiset ke 14.12.2022 ja ke 11.1.2023 klo 16.30-19.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • vertailla vammaisuuden eri määritelmiä ja teoreettisia näkökulmia
 • eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
 • tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteita, tunteita ja kokemuksia
 • jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • arvioida oman toimintansa vaikutuksia toisen ihmisen osallisuuteen ja toimijuuteen

Sisältö

Vammaisuus, moninaisuus, toiseus, osallisuus, eettisyys, ammatillinen kasvu

Oppimateriaalit

 • Opetuksen alkaessa ilmoitettava artikkelimateriaali
 • Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 • Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 • Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.
 • Vehmas, S. 2009. Vammaisuuden ontologia ja politiikka: Realismin ja konstruktionismin väistämätön liitto. Kasvatus 40 (2), 111–120. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/40/2/vammaisu.pdf
 • Zacheus, T., Kalalahti,M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset. Terra 128 (1), 3–15. https://www.versuslehti.fi/wp-content/uploads/Terra_Yl%C3%A4kouluik%C3%A4isten-syrjinn%C3%A4n-kiusaamisen-ja-rasismin-kokemukset.pdf TAI Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Luku 6 (s. 137-169) tai luku 7 (s. 170-199).
 • K. Tirri & E. Kuusisto. 2019. Opettajan ammatti-etiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus. Luku 2 (Opettajan eettinen ammatti, s. 13-40) ja luku 3 (Opettajan ammatillinen kehittyminen, s. 41-60).