Vastuullisuudella tulosta 5 op (OY) - AY724860P

05.09.2022–01.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

5.9.22 - 1.5.23
Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Anna-Mari Simunaniemi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee yritysvastuullisuuden osa-alueet ja niiden tärkeimmät arviointimittarit sekä osaa arvioida vastuullisuuden nykytilaa sekä kehittämistarpeita yrityksessä
- osaa tunnistaa yrityksen toimintaan vaikuttavia megatrendejä ja ennakoida niiden vaikutuksia
- tuntee ja osaa arvioida vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä tarvittavat yrittäjyysosaamiset
- osaa huomioida yrityksen vastuullisuuden yrityksen viestinnässä ja brändinrakentamisessa.

Sisältö

Kurssi antaa yleiskuvan yritysvastuullisuuden osa-alueista (ympäristövastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden yhteydestä yrityksen arvoihin. Kurssin sisältöihin kuuluu yrityksen vastuullisuuden ja osaamistarpeiden ennakointi sekä vastuullisuuden viestintä osana kilpailukykyistä yritysbrändiä.

Toteutustavat
Omaan tai case-yritykseen perustuvat harjoitukset. Muut opettajan antamat kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaali
Opettajan osoittama kirjallinen materiaali. Aineisto Moodlessa (videot, podcastit). Verkkoaineisto.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / hylätty