Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä 5 op (OY) - AY352257P

14.11.2022-18.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 14.11.-18.12.2022.

Aloituswebinaari 14.11. klo 16.30-18.00
Väliwebinaari 1.12.2022 klo 16.30-18.00

Kouluttaja

TtM Veera Kaarlela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tunnistaa kulttuuriset erot kommunikoinnissa ja viestinnässä.
  • Tunnistaa puutteellisen kielitaidon vaikutukset vuorovaikutukseen ja tietää keinoja, joilla ylittää kommunikaatiohaasteet.
  • Osaa arvioida kulttuurin vaikutuksia verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään ja viestinnän tapoihin kansainvälisessä yhteistyössä.
  • Ymmärtää kulttuurisen taidon merkityksen.
  • Osaa ratkaista ja ennaltaehkäistä väärinymmärrysten ja kulttuurillisten eroavaisuuksien vuoksi syntyviä ongelmatilanteita.
  • Osaa arvioida kulttuurisesti monimuotoisen opiskelijan osaamista.
  • Osaa ylläpitää turvallista ja kulttuurisensitiivistä ympäristöä, joka tukee eri kulttuurista tulevan oppimista ja integroitumista työyhteisöön.

Sisältö

Viestintä ja vuorovaikutus (kulttuurin vaikutus viestintään ja vuorovaikutukseen, väärinymmärryksien välttäminen, ammatillinen kielitaito, kielitaidon kehittäminen, ohjaajan/opettajan rooli kielen oppimisen tukena, puutteellisen kielitaidon vaikutus vuorovaikutukseen). Kulttuurinen tieto ja turvallisuus (kulttuurinen taito, kulttuurisesti turvallisen ympäristön luominen, monikulttuurisen ohjauksen riittävät resurssit).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja vaadittavien verkkotehtävien tekeminen. Opintojaksolla käytetään itsearviointia sekä opettaja-arviointia. Arvioinnissa käytetään osaamisperustaista arviointimatriisia. Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan verkkotehtävien (hyväksytty/täydennettävä) perusteella. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Toteutustavat

Opintojakson kokonaiskuormitus on 135 tuntia (5 op) itsenäistä verkkotyöskentelyä ja -tehtäviä. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu vapaasti valittaviksi opinnoiksi esimerkiksi terveystieteiden kandidaatintutkintoon.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

31.10.2022 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (31.10.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204