Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä 5 op (OY) - ay352257P (etäopetus)

Aika ja paikka

11.1.-26.2.2021, opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakso sisältyy Kulttuurinen osaaminen terveysalalla 10 op -kokonaisuuteen.

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tunnistaa kulttuuriset erot kommunikoinnissa ja viestinnässä.
  • Tunnistaa puutteellisen kielitaidon vaikutukset vuorovaikutukseen ja tietää keinoja, joilla ylittää kommunikaatiohaasteet.
  • Osaa arvioida kulttuurin vaikutuksia verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään ja viestinnän tapoihin kansainvälisessä yhteistyössä.
  • Ymmärtää kulttuurisen taidon merkityksen.
  • Osaa ratkaista ja ennaltaehkäistä väärinymmärrysten ja kulttuurillisten eroavaisuuksien vuoksi syntyviä ongelmatilanteita.
  • Osaa arvioida kulttuurisesti monimuotoisen opiskelijan osaamista.
  • Osaa ylläpitää turvallista ja kulttuurisensitiivistä ympäristöä, joka tukee eri kulttuurista tulevan oppimista ja integroitumista työyhteisöön.

Sisältö

  • Viestintä ja vuorovaikutus (kulttuurin vaikutus viestintään ja vuorovaikutukseen, väärinymmärryksien välttäminen, ammatillinen kielitaito, kielitaidon kehittäminen, ohjaajan/opettajan rooli kielen oppimisen tukena, puutteellisen kielitaidon vaikutus vuorovaikutukseen).
  • Kulttuurinen tieto ja turvallisuus (kulttuurinen taito, kulttuurisesti turvallisen ympäristön luominen, monikulttuurisen ohjauksen riittävät resurssit).

Järjestämistapa

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina suomen kielellä.

Toteutustavat

Verkkotyöskentely ja -tehtävät 135h.

Yhteydet muihin opintoihin

ay352256P Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (suositus suorittaa).

Oppimateriaali

Verkko-oppimisympäristössä osoitettu materiaali
(digitaalinen kirjallisuus, artikkelit, luennot, videot
sekä interaktiivinen sisältö). Ajankohtainen kansallinen sekä kansainvälinen tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja vaadittavien verkkotehtävien tekeminen.

Opintojaksolla käytetään itsearviointia sekä opettaja-arviointia. Arvioinnissa käytetään osaamisperustaista arviointimatriisia. Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan verkkotehtävien (hyväksytty/täydennettävä) perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty.

Opintojakson arvosana muodostuu verkkotehtävien perusteella.

Hinta

160 €

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi.

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

18.12.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204