Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2022–2024 (60 op)

27.01.2022–26.04.2024 Oulu

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina sekä välineitä asiakastyöhön, ihmisten ja itsen ohjaamiseen. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjaajakoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat verkostoon.

Aika ja paikka

2022–2024 Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Koulutus kestää 2,5 vuotta (viisi lukukautta) sisältäen 36 lähiopetuspäivää.

Vuoden 2022 koulutuspäivät ovat: 27.–28.1., 1.–2.3., 25.–26.4., 24.–25.5., 25.–26.8., 13.–14.9., 27.–28.10., 15.–16.12.2022

Vuoden 2023 koulutuspäivät ovat: 16.–17.2.,14.–15.3., 4.–5.4., 9.–10.5., 12.–13.9., 10.–11.10., 7.–8.11., 19.–20.12.2023

Vuoden 2024 koulutuspäivät ovat: 22.–23.2., 25.–26.4.2024

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat vaativan erityistason perheterapeutit:

Eija-Liisa Rautiainen, koulutuksen johtaja ja teoriaopettaja

Olen toiminut 20 vuotta psykologina aikuispsykiatrian avohoidossa ja viimeiset yhdeksän vuotta päätoimisena kouluttajana ja työnohjaajana. Työnohjaan sosiaali- ja terveysalalla, erityisesti lasten ja perheiden palveluissa. Toimin Dialogic-kouluttajayhteisössä kouluttajana työnohjaajakoulutuksissa ja kansainvälisissä ”Open Dialogue” -koulutuksissa. Lisäksi vastaan perhe- ja pariterapiakoulutuksista. Tein väitöskirjani masennuksen pariterapeuttisesta hoidosta, jonka lisäksi erityisosaamistani ovat dialogiset koulutus- ja työnohjausprosessit.

Tiina Ahonen

Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2004 ja minulla on 20 vuoden työkokemus asiakastyöstä ja johtamisesta kriisityössä, lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa. Toimin työnohjaajajana ja kouluttajana myös kansainvälisissä ”Open Dialogue” -koulutuksissa. Erityisosaamistani on lapsettomuushoitoihin, sijaisvanhemmuuteen ja kriisityöhön liittyvä ohjaus ja konsultointi sekä Toimiva lapsi- ja perhe – työmenetelmien kouluttaminen.

Lassi Pruuki

Olen työskennellyt parikymmentä vuotta yliopistossa (tutkija, yliopistonlehtori ja professori) ja viimeiset kymmenen vuotta päätoimisena kouluttajana ja työnohjaajana. Vastaan Dialogic-kouluttajayhteisössä voimavarakeskeisistä työnohjaajakoulutuksista ja toimin niiden pääkouluttajana.

Aapo Pääkkö

Pääkkö Aapo

Olen tehnyt 20 vuotta lastensuojelu-, kriisi-, perheväkivalta- ja maahanmuuttajatyötä. Olen kouluttanut vuodesta 2008 alkaen perhetyöntekijöitä, perheterapeutteja ja työnohjaajia sekä ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja. Olen kokenut työnohjaaja ja tottunut työskentelemään vaativissa tilanteissa. Työnohjaajana olen työskennellyt lastensuojelussa, psykiatriassa ja työyhteisöjen kehittämisen sekä ristiriitatilanteiden selvittämisen parissa.

Sisältö

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Keskeiset sisältöalueet
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Minä työnohjaajana, työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Työskentelymuodot

Lähiopiskelu (18 x 2 pv)
- workshop-tyylistä teorian opiskelua (16 pv)
- työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv)

Vertaisryhmätyöskentely (16 t / lukukausi)
- luetun teorian reflektointia
- vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu
- oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusti suoritettu yksilötyönohjaus, vähintään 24 oppituntia
- ohjatusti suoritettu ryhmäohjaus, vähintään 56 oppituntia

Hinta

6800 €, sisältää opetuksen, työnohjausharjoittelun työnohjauksen ja monistettavan / sähköisen materiaalin. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittaudu

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi

  • hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
  • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
  • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
  • kokemukset työnohjauksesta
  • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
  • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakuaika    
Hakemukset toimitetaan 29.10.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan, os. PL 2437 (Torikatu 22 A, 2. krs), 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostilla osoitteeseen riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Valintahaastattelu    
Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella valintahaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 13.11.2021 Oulussa

Koulutuspaikan vastaanottaminen
Koulutukseen hyväksytyt opiskelijat vahvistavat osallistumisensa viimeistään 18.11.2021 (vahvistamisaika on muuttunut).

Lisätiedot  

Koulutussuunnittelija Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi tai 044 465 2201
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Eija-Liisa Rautiainen, eija-liisa.rautiainen@dialogic.fi tai 050-3568777

Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa painotetaan sitä, että työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen on aina vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Ideoilla ja tavoitteilla on paremmat mahdollisuudet muuttua käytännöksi, kun ihmiset ovat alusta asti itse olleet rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Ihmiset rakentavat todellisuuttaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tätä inhimillistä prosessia kutsutaan dialogiksi. Dialogisuuteen perustuva työnohjaus lähtee siitä perusolettamuksesta, että ihmiset voivat eniten vaikuttaa omiin ajattelu- ja toimintatapoihinsa (sisäinen dialogia). Työyhteisöjen on pidettävä huoli siitä, että jäsenet ymmärtävät toinen toisiaan ja että heitä rohkaistaan aktiiviseen, vastuulliseen toimintaan.

Dialogiseen yhteistyöhön ja toimintaan liittyvät myös seuraavat kaksi oletusta:
- Innovatiivisuus ja luovuus vahvistuvat silloin, kun ihmiset yhdessä tutkivat, keskustelevat tai toimivat jotenkin ”sopivasti erilailla” (dialoginen konsultointi tai työnohjaus).
- Muutos, kehitys, kasvu ja oppiminen tapahtuu todennäköisemmin silloin, kun ihmiset yhdessä löytävät tai luovat tilaa ja vaihtoehtoja (dialoginen konsultointi)  -  ja epätodennäköisemmin silloin, kun heitä yksipuolisesti ohjataan ns. ”oikeata kohti” (asiantuntijakonsultointi)