Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op)

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina sekä välineitä asiakastyöhön, ihmisten ja itsen ohjaamiseen. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjaajakoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka

2018–2020 Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Koulutus kestää 2,5 vuotta (viisi lukukautta) sisältäen 36 lähiopetuspäivää.

Vuoden 2018 koulutuspäivät ovat seuraavat: 1.–2.2., 15.–16.3., 10.–11.4., 22.–23.5., 16.–17.8., 2.–3.10., 20.–21.11., 19.–20.12.2018.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat vaativan erityistason perheterapeutit:
sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti Pekka Holm
musiikin maisteri, perhe- ja pariterapiakouluttaja, musiikkiterapeutti Päivi Jordan-Kilkki
sosionomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja Tiina Ahonen (Pouta)
teologian tohtori, perhe- ja pariterapiakouluttaja Lassi Pruuki

Koulutuksen järjestävät Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Dialogic Oy (www.dialogic.fi). Koulutuksen johtajana toimii Pekka Holm.

Pekka Holm

Pekka on 20 vuotta päätyökseen kouluttanut ja konsultoinut psykoterapeutteja, työnohjaajia ja konsultteja, sekä esimiehiä ja työyhteisöjä. Kaikessa työssään hän on soveltanut dialogisuuden ideaa ja kehittänyt ”dialogisuuden taitojaan”. Pekalla on sosiaalityöntekijän ja psykoterapeutin (VET) tausta ja hänet tunnetaan innostavana kouluttajana silloin, kun tavoitteena on oppia esim. dialogista ihmisten ja itsen johtamista tai tiimityöskentelyä. Toinen keskeinen osaamisalue liittyy dialogisuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen ristiriita- tai muutostilanteissa.

Päivi Jordan-Kilkki

Päivi on koulutukseltaan musiikin maisteri, musiikkiterapeutti ja työnohjaaja ja hänellä on pitkä kokemus terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Päivi vastaa Sibelius-Akatemian musiikkiterapiakoulutuksista ja hän on johdattanut suuren joukon hoito- ja opetusalan toimijoita vuorovaikutuksen ja ihmisten kohtaamisen maailmaan. Päivin työskentely työnohjaajana ja kouluttajana perustuu yhdessä jaettuihin kokemuksiin ja niistä syntyviin merkityksiin, vahvaan läsnäoloon ja toisten kuuntelemiseen. Päivi tunnetaan intensiivisenä, läsnä olevana ja inspiroituvana työnohjaajana, jolle on ominaista luovien ja taiteita hyödyntävien, vaihtoehtoisten tapojen etsiminen ja käyttäminen.

Tiina Ahonen

Tiina on koulutukseltaan sosionomi, erityistason perheterapeutti, työnohjaaja ja pari- ja perheterapiakouluttaja. Tiinalla on pitkä työkokemus päihdekuntoutuksesta, lastensuojelusta ja kriisityöstä, joista hän omaa monipuolisen kokemuksen myös johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Sijaisvanhemmuuteen ja lapsettomuushoitoihin liittyvät kysymykset ovat myös olleet viime vuodet osa Tiinan työkenttää. Terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana Tiina innostuu uusista konteksteista ja itsensä haastamisesta.

Lassi Pruuki

Lassi on pohjakoulutukseltaan teologi ja toiminut pitkään opettajana (yliopistonlehtorina ja professorina) Helsingin ylipistossa. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut hänet vuonna 2000 vuoden opettajaksi. Lassi tunnetaan dialogisena kouluttajana ja työnohjaajana, jolle intensiivinen ja inspiroiva yhdessä tutkiminen on toiminnan perusta.

Sisältö

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Keskeiset sisältöalueet
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Minä työnohjaajana, työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Työskentelymuodot

Lähiopiskelu (18 x 2 pv)
- workshop-tyylistä teorian opiskelua (16 pv)
- työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv)

Vertaisryhmätyöskentely (16 t / lukukausi)
- luetun teorian reflektointia
- vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu
- oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusti suoritettu yksilötyönohjaus, vähintään 24 oppituntia
- ohjatusti suoritettu ryhmäohjaus, vähintään 48 oppituntia

Hinta

6400 €, sisältää opetuksen, työnohjausharjoittelun työnohjauksen ja monistettavan materiaalin. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

Hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee käydä ilmi
–    hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
–    koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
–    muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
–    kokemukset työnohjauksesta
–    mahdollinen oma terapia
–    miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
–    lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakuaika    
Hakemukset toimitetaan 10.11.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan, os. PL 2437 (Torikatu 22 A, 2. krs), 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostilla osoitteeseen kesayo(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Valintahaastattelu    
Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella valintahaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 25.11.2017 Oulussa

Koulutuspaikan vastaanottaminen
Koulutukseen hyväksytyt opiskelijat voivat vahvistaa osallistumisensa alla olevan ilmoittautumispainikkeen kautta.

Lisätiedot  

Koulutussuunnittelija Riitta Niku, riitta.niku(at)pohjois-pohjanmaa.fi tai 044 465 2201
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm pekka.holm(at)dialogic.fi tai 040 546 7741

Koulutus on täynnä.

Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa painotetaan sitä, että työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen on aina vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Ideoilla ja tavoitteilla on paremmat mahdollisuudet muuttua käytännöksi, kun ihmiset ovat alusta asti itse olleet rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Ihmiset rakentavat todellisuuttaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tätä inhimillistä prosessia kutsutaan dialogiksi. Dialogisuuteen perustuva työnohjaus lähtee siitä perusolettamuksesta, että ihmiset voivat eniten vaikuttaa omiin ajattelu- ja toimintatapoihinsa (sisäinen dialogia). Työyhteisöjen on pidettävä huoli siitä, että jäsenet ymmärtävät toinen toisiaan ja että heitä rohkaistaan aktiiviseen, vastuulliseen toimintaan.

Dialogiseen yhteistyöhön ja toimintaan liittyvät myös seuraavat kaksi oletusta:
- Innovatiivisuus ja luovuus vahvistuvat silloin, kun ihmiset yhdessä tutkivat, keskustelevat tai toimivat jotenkin ”sopivasti erilailla” (dialoginen konsultointi tai työnohjaus).
- Muutos, kehitys, kasvu ja oppiminen tapahtuu todennäköisemmin silloin, kun ihmiset yhdessä löytävät tai luovat tilaa ja vaihtoehtoja (dialoginen konsultointi)  -  ja epätodennäköisemmin silloin, kun heitä yksipuolisesti ohjataan ns. ”oikeata kohti” (asiantuntijakonsultointi)