Vuorovaikutussuhteet 5 op (LY) - HAJO1105

Aika ja paikka

Pe-la 3.-4.4.,
pe klo 16.30-20.15 ja la klo 9.30-14.30

Pe-la 24.-25.4.2020,
pe klo 16.30-20.15 ja la klo 9.30-15.15

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

HTT Krista Kohtakangas

Prof. Anu Valtonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeisimmät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvät psykologiset lähtökohdat
- tunnistaa arkisen tapansa kokea oma itsensä psykologisena vuorovaikutusolentona
- hahmottaa työyhteisön sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä
- tunnistaa organisaation ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita
- selvittää organisaation ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa arvon kanssatuottajuutta
- hahmottaa ei-inhimillisten tekijöiden ja kehollisuuden roolia vuorovaikutuksessa.

Sisältö

Opintojaksossa läpikäydään keskeisiä tapoja ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksilöiden, työyhteisöjen, organisaatioiden ja sidosryhmien kannalta.

Opetus- ja työmuodot

Lähiopetus 24 t

Vaadittavat suoritukset

HAJO1105A harjoitustyö (2,5 op) ja HAJO1105B yksilötehtävänä kirjoitettava oppimispäiväkirja (2,5 op)