Vuorovaikutussuhteet 5 op (LY) -HAJO1105

Aika ja paikka

Pe-la 26.-27.4. ja pe-la 3.-4.5.2019, pe klo 16.00-20.00 ja la klo 9.00-15.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Dosentti, HTT, DI Marko Kesti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeisimmät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvät psykologiset lähtökohdat
- tunnistaa arkisen tapansa kokea oma itsensä psykologisena vuorovaikutusolentona
- hahmottaa työyhteisön sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä
- tunnistaa organisaation ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita
- selvittää organisaation ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa arvon kanssatuottajuutta
- hahmottaa ei-inhimillisten tekijöiden ja kehollisuuden roolia vuorovaikutuksessa.

Sisältö

Opintojaksossa läpikäydään keskeisiä tapoja ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksilöiden, työyhteisöjen, organisaatioiden ja sidosryhmien kannalta.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (läsnäolovelvollisuus) ja digitaalisella opetuspelillä tehtävä harjoitustyö. Opetuspelin käyttö opastetaan kurssilla. Oppimispäiväkirja.

Vaadittavat suoritukset

HAJO1105A harjoitustyö (2,5 op) ja HAJO1105B yksilötehtävänä kirjoitettava oppimispäiväkirja (2,5 op)