Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op (JY) - ERIP104

Aika ja paikka

Kevät 2020, tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
  • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
  • tuntee erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena

Sisältö

Oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat, käytöshäiriöt, kehitysvammaisuus, kielen kehityksen vaikeudet, autismin kirjo, arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa, arvioinnin tavoitteet

Toteutustapa

Ryhmänohjaus, itsenäinen tutustuminen jakson lähteisiin, kirjallinen oppimistehtävä

Opintojakson oppimateriaalit

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret). 2019. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=C0AC29F1F265FB00EB2EB54BEF70FF86?id=hoi50061
2. Aro, M., Aro, T., Koponen, T. & Viholainen, H. 2012. Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 299–332. Saatavana myös e-kirjana.
3. Geary, D. 2011. Consequences, Characteristics, and Causes of Mathematical Learning Disabilities and Persistent Low Achievement in Mathematics. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 32 (3), 250–263. Saatavilla verkossa.
4. Heikkinen, E. Ukkola, S., Leppänen, P. H. T. & Kunnari, S. 2016. Kielellinen erityisvaikeus - ei pelkästään kielellisten taitojen ongelma. Puhe ja kieli 1, 45–56. Saatavilla verkossa.
5. Kehityksellinen kielihäiriö. 2019. Käypä hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla verkossa.
6. Kokkonen, J., Salonen, J. & Mykkänen, S. 2013. Lasten kuulovikojen seulonta. Suomen Lääkärilehti 35, 2119–2122. Saatavilla verkossa
7. Lebeer, J., Birta-Szekely, N., Demeter, K., Bohacs, K., Candeias, A., Sönnesyn, G., Partanen, P. & Dawson, L. 2011. Re-assessing the current assessment practice of children with special education needs in Europe. School Psychology International 33 (1), 69–92. Saatavilla verkossa.
8. Leppänen, P. 2014. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/avoin/erityispedagogiikka/erip104/dysleksia/view Opetustallenne (60 min): professori Paavo Leppänen, psykologian laitos/Jyväskylän yliopisto, polkuavain: eRIP104  
9. Moilanen, I., Mattila, M.-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 128 (14), 1453–62. Saatavilla verkossa.
10. Niilo Mäki Instituutti. 2017. LukiMat - Oppimisen arviointi. http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi
11. Närhi, V. & Klenberg, L. 2010. ADHD - Tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu. NMI-Bulletin 20 (3), 29–38. Saatavilla verkossa.
12. Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 128 (11), 1168–1177. Saatavilla verkossa.
13. Sointu, E. 2014. Multi-informant Assessment of Behavioral and Emotional Strengths. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.  (sivut 3–13) Saatavilla verkossa.
14. YLE. 2013. Teemareportaasi: Kun oppiminen ei suju. https://areena.yle.fi/1-1992758
15. Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Publications of the University of Eastern Finland: Dissertations in Education, Humanities and Theology. (sivut 12–18) Saatavilla verkossa.

Huomioitavaa

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen ryhmänohjauskertaan.