Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op (JY) - ERIP104

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erityyppisten oppimisen vaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden syytaustat
  • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen, oppimisedellytysten ja osallisuuden yksilöllistä vaihtelua
  • tuntee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa ja osallisuudessa

Sisältö

Erilaiset oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteet (mm. luki, matematiikka, tarkkaavuus, autismikirjo). Tuen tarpeiden arviointi ja tukikeinot yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistajina.

Oppimateriaalit

  • Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin).
  • Muu oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru