Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op (JY) - ERIP104

01.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ryhmätapaaminen ke 1.2.2023 klo 16.30-19.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erityyppisten oppimisen vaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden syytaustat
  • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen, oppimisedellytysten ja osallisuuden yksilöllistä vaihtelua
  • tuntee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa ja osallisuudessa

Sisältö

Erilaiset oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteet (mm. luki, matematiikka, tarkkaavuus, autismikirjo). Tuen tarpeiden arviointi ja tukikeinot yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistajina.

Oppimateriaalit

  • Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin).
  • Muu oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.