Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) - ay694959Y

Tämä opintojakso on kielten ja kirjallisuuden sekä logopedian tutkinto-ohjelmien yhteinen jakso.

Aika ja paikka

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

Sisältö

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.

Suoritustapa

Luennot (48 t) ja itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät ja tentti.

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Oheislukemisto:
Kalevi Wiik: Fonetiikan perusteet (2. uudistettu laitos) s. 7–99 (10–126)
Fred Karlsson: Yleinen kielitiede (uudistettu laitos) s. 63–237

Ilmoittautuminen

Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.