Yritysten kasvunhallinta 5 op (OY) - AY724861P

05.09.2022–01.05.2023 Verkossa

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Martti Saarela, FT, OTM ja KTM, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn kehityspäällikkö

Lisätietoa kouluttajasta:
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/yritysten-kasvunhallinta-avoin-yo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- pystyy kuvailemaan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan perusteet ja erityispiirteet
- tuntee yritysten kasvuvaiheet ja yritysten kasvunhallintaan liittyvät osa-alueet
- kykenee tunnistamaan tärkeimmät kasvuhallinnan taloudelliset näkökulmat.

Sisältö

Kurssi tarjoaa työkaluja yrityksen kasvunhallinnan ymmärtämiseen Se antaa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta. Opintojaksolla käydään läpi kasvunhallintaa sen eri osa-alueiden mm. talouden johtamisen näkökulmasta.

Toteutustavat
Kurssilla kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa ja yritysanalyysi tai muita kirjallisia tehtäviä.

Oppimateriaali
Opettajan valitsema englannin- ja suomenkielinen kurssikirjallisuus ja muu materiaali mm. videoluennot ja podcastit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kurssilla tehdään yritysanalyysi opiskelijan itsensä valitsemasta ja tarkoitukseen sopivasta case-yrityksestä. Analyysi voidaan tehdä yksin tai pienryhmissä. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa sekä tehdään yksilötehtäviä, ryhmätöitä sekä vertaisarviointia. Kurssin päätteeksi laaditaan yritysanalyysistä, oppimispäiväkirjasta sekä kurssin aikana tehdyistä tehtävistä koostuva portfolio, joka arvioidaan.

Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.