Monialainen yhteistyö, johtaminen ja verkostot hyvinvointijohtamisessa, 5 op (OY) - AY00AM14

06.11.2023–16.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 6.11.-16.12.2023.

Webinaari: la 2.12.2023 klo 9.00-15.00

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää ja hyödyntää monialaiseen ja -ammatilliseen johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä käsitteitä ja malleja hyvinvointijohtamisessa
• tunnistaa monialaiseen ja -ammatilliseen johtamiseen liittyviä taustoja, edellytyksiä ja haasteita hyvinvointijohtamisessa
• tunnistaa monialaisen ja -ammatillisen verkoston toimijat ja johtaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä
• etsiä ratkaisuvaihtoehtoja monialaiseen ja -ammatilliseen johtamiseen ja verkostoihin liittyviin haasteisiin
• kytkeä monialaisuuteen ja -ammatillisuuteen liittyvät ilmiöt hyvinvointijohtamisen kontekstiin.

Sisältö

Monialaisuuden ja -ammatillisuuden taustalla vaikuttavat ilmiöt.
Monialaisen ja -ammatillisen verkoston ja yhteistyön johtaminen.
Monialaisuuden ja -ammatillisen yhteistyön ja johtamisen edellytykset ja haasteet.
Johtamisen ydinalueet moniammatillisen yhteistyön edistämisessä hyvinvointijohtamisen kontekstissa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ja työskentelynä Moodlessa. Tähän kuuluu luennot ja reaaliaikainen seminaarityöskentelyä verkossa 6 h, ryhmätyöskentelyä 54 h ja itsenäistä opiskelua 79 h.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen reaaliaikaiseen seminaarityöskentelyyn. Oppimistehtävä A (3 op) Oppimistehtävä B (2 op)

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Oulun yliopisto, terveyshallintotiede.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty

Opintojakson oppimistehtävä A arvostellaan hyväksytty/hylätty ja oppimistehtävä B asteikolla 1-5/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintojakson arvosana määräytyy oppimistehtävän B:n mukaan. Opintojakson tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan Moodlessa.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.